Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Додаток №4. Положення про членські та благодійні внески ГО "Міжнародного гуманітарного об'єднання "Ми Українці"

Положення про членські та благодійні внески (надалі Положення) Громадської організації «МГО «Ми Українці» (надалі Організація) розроблене у відповідності до Статуту Організації та затверджено Радою Старійшин Організації відповідно Протоколу № 1 від 21 жовтня 2017 року. Дане Положення визначає розмір та порядок сплати вступних, поточних членських та інших внесків членами Організації.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Членські внески - це вступні та щомісячні внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір та порядок сплати яких встановлюється цим Положенням.

1.2. Членські внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні.

1.3. Грошові надходження від внесків членів Організації використовуються Організацією для реалізації її статутної мети та завдань,  оформлення необхідних членських документів та утримання виконавчих органів, розвитку матеріально-технічної бази та реалізації проектів та програм.

2. ПЛАТНИКИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

2.1. Платниками членських внесків є члени Ради Старійшин та всі інші члени Організації, які входять до загального реєстру членів Організації.

3. ОБОВЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ

3.1. Платники внесків - члени Організації несуть відповідальність за   своєчасність   їх сплати перед Організацією.

3.2. Контроль за своєчасною сплатою членських внесків здійснює Контрольно-Ревізійна комісія Організації.

 

4. РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

4.1. Під час вступу в Організацію  кожен член  Організації добровільно сплачує вступний внесок в тому розмірі, в якому він вважає за необхідне.

4.2. Вступний членський внесок сплачується заявником при поданні заяви-анкети на прийом у члени Організації.

4.3. Щомісячні членські внески для членів Ради Старійшин встановлено в    розмірі 100 грн.

4.4. Щомісячні членські внески для інших членів Організації встановлено в розмірі  30 грн.

4.5. При виході (виключенні) з членів Організації внески не повертаються.

5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

5.1. Сплата членських внесків виконується особисто кожним членом Організації шляхом перерахування коштів через банківські установи на розрахунковий рахунок Організації або внесенням готівкових коштів через касу Організації щомісяця до 25 числа поточного місяця.

5.2. У разі неможливості щомісяця здійснювати сплату членського внеску,  Члени Ради Старійшин та інші члени Організації мають можливість здійснити щорічний членський внесок до 30 грудня поточного року.

5.3. Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на розрахунковий рахунок Організації.

5.4. Підтвердженням сплати членського внеску є платіжне доручення на перерахування внеску, квитанція про сплату або власний підпис у платіжній відомості протягом року.

5.5. Члени Ради Старійшин сплачують членські внески на банківські реквізити Організації або згідно платіжної відомості, засвідчуючи внесок власним підписом.

5.6. Щомісячні членські внески сплачуються членами Організації керівникові відповідного місцевого відділення Організації по Відомості та підтверджується його особистим підписом.

5.7. Керівник   відповідного   місцевого   відділення   використовує   зібрані   кошти   для забезпечення Статутної діяльності Організації. Відомості про сплату членських внесків та звіт про використання коштів передаються щоквартально в Контрольно-Ревізійну комісію Організації.

5.8. Облік вступних та щомісячних членських внесків та контроль за ними покладається на Голову Ради Старійшин та Відповідального Секретаря Організації.

 

6. БЛАГОДІЙНІ ТА ЦІЛЬОВІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

6.1. Всі Члени   Організації та кандидати у члени Організації   мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.

6.2. При сплаті членських або благодійних внесків, всі члени Організації зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

6.2.1. Цільовий членський внесок;

6.2.2. Благодійний внесок.

6.3. Членські та благодійні внески, які надійшли на рахунок Організації, спрямовуються на забезпечення Статутної діяльності Організації.

7. РАЗОВІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

7.1. Разові членські внески сплачуються членами Організації для фінансування її окремих програм.

7.2. Разові членські внески є:

7.2.1. обов'язковими для сплати усіма членами Організації в разі схвалення відповідного рішення Радою Старійшин Організації;

7.2.2. добровільними для сплати членами Організації, що надає їм право на участь у певній програмі Організації та використання її результатів.

7.3. Розмір разового членського внеску затверджується Радою Старійшин Організації.

7.4. Розміри добровільних разових членських внесків можуть бути різними для різних учасників Організацій.

7.5. Члени   Організації   сплачують   добровільні   разові   членські   внески   протягом встановленого Радою Старійшин терміну. У разі несплати, неповної сплати або несвоєчасної сплати цього внеску член Організації позбавляється права (обмежується в праві) на участь у певній програмі Організації та використання її результатів.

 

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Радою Старійшин Організації.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за рішенням Радою Старійшин організації, що оформлюються в формі протоколу. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Радою Старійшин Організації, членами Ради Старійшин, головою Ради Старійшин та набирає   чинності з моменту його затвердження рішенням Ради Старійшин.

Всі питання, що не врегульовані Статутом Організації, Положенням і внутрішніми документами, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.