Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Нова редакція Статуту Міжнародної громадської організації «Ми Українці» від 30 вересня 2017 року.

 

Статут

 Громадської організації «Міжнародна громадська організація «Ми Українці»


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Міжнародна громадська організація «Ми Українці», іменована в подальшому ГО «МГО «Ми Українці», є неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, і створена відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання».

1.2. У своїй діяльності ГО «МГО «Ми Українці» керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,  чинним законодавством України, даним Статутом та рішеннями З’їзду.

1.3. ГО «МГО «Ми Українці» діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності ,самоврядування, незалежності, законності і гласності.

1.4. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність ГО «МГО «Ми Українці», так само як і втручання ГО «МГО «Ми Українці» у діяльність державних органів, посадових осіб та у діяльність інших громадських об’єднань  не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Найменування ГО «МГО «Ми Українці»:

 • українською мовою: Громадська організація «Міжнародна громадська організація «Ми Українці»;
 • англійською мовою: Громадська організація «International social organization "We are ukrainians".

Місце знаходження: Україна, м. Київ.

1.6. ГО «МГО «Ми Українці» має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на всю територію України.


РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «МГО «Ми Українці»

2.1. Головною метою створення ГО «МГО «Ми Українці» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів як в Україні, так і за її межами, сприяння розвитку й утвердженню патріотично свідомої, зростаючої громадської сили, здатної консолідувати суспільство та сприяти створенню умов для вільного й заможного життя кожного громадянина своєї країни.

2.2. Завданнями ГО «МГО «Ми Українці» є:

 • вивчення політичних, економічних, соціальних, правових інтересів населення та участь у розробці відповідних програм, що відповідають цим інтересам;
 • участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для підвищення рівня життя й добробуту народу і гарантованого забезпечення соціального захисту громадян України;
 • сприяння захисту членів ГО «МГО «Ми Українці» від свавілля бюрократії, егоїзму окремих груп населення, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влади;
 • сприяння культурно-національному відродженню та розвитку всіх національних і культурних груп населення, які проживають в Україні й за її межами та знаходяться в гармонії з вимогами та потребами української культури.

2.3. Для виконання мети та статутних завдань ГО «МГО «Ми Українці» у порядку, встановленому чинним законодавством:

2.3.1. сприяє зміцненню демократичних інститутів в Україні через зусилля неурядових організацій, проведенню наукових досліджень у сфері розбудови громадянського суспільства з використанням міжнародних стандартів;

2.3.2. сприяє розвитку правової системи України з метою кращої адаптації до соціальних потреб суспільства, заохоченню та підтримці наукової діяльності у сфері права економіки та державного управління;

2.3.3. сприяє розвитку законодавства шляхом участі у проведенні незалежних досліджень та аналізу;

2.3.4. підтримує розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні, у тому числі й засобів масової інформації; засновує власні засоби масової інформації;

2.3.5. бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, культури, мистецтва, освіти та науки тощо;

2.3.6. проводить незалежні соціологічні опитування, вивчає громадську думку, у т.ч. з питань діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;

2.3.7. взаємодіє з державними органами влади і управління з питань проведення громадських досліджень щодо розвитку громадянського суспільства, економічної та політичної ситуації;

2.3.8. проводить  мирні зібрання;

2.3.9. вносить пропозиції до органів державної влади з питань статутної діяльності, пропонує в органи державної влади та місцевого самоврядування своїх представників;

2.3.10. може одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.11. здійснює підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;

2.3.12. бере участь в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;

2.3.13. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів ГО «МГО «Ми Українці» у державних та недержавних органах і організаціях;

2.3.14. здійснює інші дії, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових організацій.


РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГО «МГО «Ми Українці»

3.1. ГО «МГО «Ми Українці» є юридичною особою з моменту її реєстрації в установленому законом порядку, має майнові та немайнові права, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, в т.ч. і валютний, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки, власну символіку, зразки якої затверджуються Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

3.2. Символіка ГО «МГО «Ми Українці» (прапор, емблема) реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. ГО «МГО «Ми Українці» може виступати учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем та відповідачем у судах.

3.4. ГО «МГО «Ми Українці» не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а вони не відповідають за зобов’язаннями ГО «МГО «Ми Українці».

3.5. Держава не відповідає за зобов’язаннями ГО «МГО «Ми Українці», а ГО «МГО «Ми Українці» не відповідає за зобов’язаннями держави.

3.6. ГО «МГО «Ми Українці» відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення.

3.7. Здійснюючи свою діяльність, ГО «МГО «Ми Українці» має право укладати від свого імені будь-які угоди, договори, контракти відповідно до чинного законодавства України, а також може об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі.

3.8. Для здійснення своїх статутних завдань ГО «МГО «Ми Українці» спирається на свої відокремлені підрозділи, які утворюються в Україні за територіальним принципом. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються цим Статутом.


РОЗДІЛ 4.КОШТИ ТА МАЙНО ГО «МГО «МИ УКРАЇНЦІ»

4.1. Кошти ГО «МГО «Ми Українці» складаються:

4.1.1. з вступних та членських внесків;

4.1.2. з добровільних пожертвувань та внесків, подарунків від громадян та установ, підприємств, організацій як України, так і інших держав;

4.1.3. з надходжень від підприємницької діяльності підприємств, госпрозрахункових установ, організацій, створених ГО «МГО «Ми Українці»;

4.1.4. з коштів або майна, які надходять безоплатно;

4.1.5. з коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

4.1.6. з пасивних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством України для неприбуткових організацій.

4.2. ГО «МГО «Ми Українці» може мати у власності будови і споруди виробничого і невиробничого призначення, житлові будинки, земельні ділянки, обладнання, устаткування, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності ГО «МГО «Ми Українці».

4.3. Доходи або майно  ГО «МГО «Ми Українці» не підлягають розподілу серед її засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.4. Доходи (прибутки) ГО «МГО «Ми Українці» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ГО «МГО «Ми Українці», реалізацію її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

4.5. ГО «МГО «Ми Українці» в порядку, встановленому чинним законодавством, набуває право власності на кошти та майно, передане їй засновниками, членами ГО «МГО «Ми Українці» або державою у встановленому законом порядку, набуте від членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

4.6. ГО «МГО «Ми Українці» має право на майно та кошти, придбані внаслідок господарської та іншої підприємницької діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.

4.7. ГО «МГО «Ми Українці», створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної фіскальної служби України та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством, та несуть відповідальність самостійно.

4.8. У разі припинення ГО «МГО «Ми Українці» (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами ГО «МГО «Ми Українці», і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


РОЗДІЛ 5. ЧЛЕНИ ГО «МГО «Ми Українці», ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Членами ГО «МГО «Ми Українці» є її засновники та інші особи, які виявили бажання брати участь у роботі ГО «МГО «Ми Українці», підтримують мету і завдання ГО «МГО «Ми Українці», визнають її Статут і були прийняті у члени ГО «МГО «Ми Українці» в порядку, зазначеному у цьому Статуті.

5.2. Членство у ГО «МГО «Ми Українці» є фіксованим.

5.3. І Членами ГО «МГО «Ми Українці» можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років. Вони приймаються на підставі письмової заяви, яка подається до Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці».

В окремих випадках заява про вступ до ГО «МГО «Ми Українці» може подаватися до Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». Рішення про прийом в члени ГО «МГО «Ми Українці» приймається більшістю голосів від присутніх на  засіданнях Рад відповідних відокремлених підрозділів або Ради Старійшин МГО «Ми Українці».

5.4. Добровільно членство у ГО «МГО «Ми Українці» припиняється на підставі письмової заяви особи.

5.5. Права та обов’язки членів ГО «МГО «Ми Українці» реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

5.6.1. Член ГО «МГО «Ми Українці» має право:

 • брати безпосередню участь у виробленні й реалізації планів діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • вільно викладати свої погляди і вносити пропозиції щодо напрямку діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирати і бути обраним до керівних органів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • отримувати інформацію про напрямки діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • подавати пропозиції, заяви, апеляції до Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». Голова Ради Старійшин зобов’язаний розглянути пропозиції, заяви, скарги членів ГО «МГО «Ми Українці» і дати на них належну відповідь (на прохання заявника — письмову);
 • розраховувати на підтримку ГО «МГО «Ми Українці», захист з боку ГО «МГО «Ми Українці» своєї честі та гідності;
 • вільно виходити з ГО «МГО «Ми Українці».

5.6.2. Член ГО «МГО «Ми Українці» зобов’язаний:

 • дотримуватись у своїй діяльності Статуту ГО «МГО «Ми Українці»;
 • проявляти ініціативу у вирішенні завдань ГО «МГО «Ми Українці»;
 • виконувати рішення керівних органів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • дбати про авторитет ГО «МГО «Ми Українці» і поширювати її вплив на політичне і громадське життя шляхом участі у проведенні мирних зібрань у встановленому порядку;
 • вчасно сплачувати членські внески.

5.7. Член ГО «МГО «Ми Українці» вибуває з ГО «МГО «Ми Українці»:

 • на підставі письмової заяви, поданої до органу, який приймає рішення про прийняття у члени ГО «МГО «Ми Українці» або до будь-якого іншого вищого керівного органу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • в разі виключення з членів ГО «МГО «Ми Українці» за рішенням керівництва відокремленого підрозділу, Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» чи З’їзду.

5.8. Члени керівних органів відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» (Голова відокремленого підрозділу або один із його заступників) можуть бути виключені з ГО «МГО «Ми Українці» лише за рішенням керівних органів ГО «МГО «Ми Українці» вищого рівня.

5.9. Член Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», Голова Ради Старійшин або один із його заступників можуть бути виключені з членів ГО «МГО «Ми Українці» виключно за рішенням З’їзду ГО «МГО «Ми Українці».

5.10. Особа, виключена з ГО «МГО «Ми Українці», має право подати скаргу до керівництва організації вищого рівня, аж до З’їзду ГО «МГО «Ми Українці». Керівний орган, до якого надійшла скарга чи заява про виключення, може утворювати для розгляду заяв і скарг відповідні тимчасові комісії. Комісія зобов’язана розглянути скаргу впродовж місяця та подати свої висновки до органу ГО «МГО «Ми Українці», рішенням якого була утворена. Керівний орган ГО «МГО «Ми Українці», до якого подано скаргу, зобов’язаний розглянути її на першому ж засіданні, яке відбудеться після одержання висновків тимчасової комісії.

5.11. Член ГО «МГО «Ми Українці», виключений з ГО «МГО «Ми Українці», може бути відновлений за рішенням органу, не нижчого за той, рішенням якого член ГО «МГО «Ми Українці» був виключений. Рішення З’їзду ГО «МГО «Ми Українці» є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.12. Підставою для виключення з ГО «МГО «Ми Українці» є порушення вимог Статуту ГО «МГО «Ми Українці», невиконання рішень керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», у випадку дискредитації ГО «МГО «Ми Українці» або втрати довіри до члена ГО «МГО «Ми Українці».

5.13. У разі виключення члена ГО «МГО «Ми Українці» З’їздом чи Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», повторний вступ такої особи до ГО «МГО «Ми Українці» можливий не раніше ніж через три роки після виключення її з лав ГО «МГО «Ми Українці».

5.14. У випадку вибуття з ГО «МГО «Ми Українці» в обліковій картці колишнього члена робиться відповідний запис, а копія рішення видається особі, що вибула з ГО «МГО «Ми Українці», на її вимогу.

5.15. Після припинення членства у ГО «МГО «Ми Українці» сплачені членські внески не повертаються.

5.16. Член ГО «МГО «Ми Українці»  не має права голосу при вирішенні З’їздом питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.


РОЗДІЛ 6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГО «МГО «Ми Українці»

6.1. Керівними органами ГО «МГО «Ми Українці» є:

 • З’їзд;
 • Рада Старійшин;
 • Голова Ради Старійшин;
 • Контрольно – ревізійна комісія.

6.2. Вищим керівним органом ГО «МГО «Ми Українці» є З’їзд.

6.2.1. З’їзд має право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності ГО «МГО «Ми Українці», в тому числі і з тих, що передані З’їзду до компетенції  Ради Старійшин чи її відокремлених підрозділів та скасовувати будь-які їхні рішення.

6.2.2. Виключно З’їзд:

 • визначає основні напрямки діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • затверджує Статут, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує його;
 • затверджує першочергові завдання ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Голову Ради Старійшин та Раду Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • заслуховує та затверджує звіт Голови Ради Старійшин про результати діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирає Голову та членів Контрольно – ревізійної комісії строком на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Контрольно – ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти ГО «МГО « Ми Українці;
 • вирішує інші питання діяльності ГО «МГО « Ми Українці».

6.2.3. Рішення  З’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів.

6.3. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

6.3.1. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»:

 • приймає рішення про створення (ліквідацію) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів ГО « МГО «Ми Українці»;
 • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 • погоджує рішення Голови Ради Старійшин про призначення та звільнення голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • розробляє Стратегічні напрямки діяльності та першочергові завдання ГО «МГО «Ми Українці» та подає їх на затвердження до З’їзду;
 • приймає рішення про створення (ліквідацію) госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, затверджує їх Статути (Положення), призначає та звільняє їх керівників;
 • здійснює господарське управління коштами і майном ГО «МГО «Ми Українці»;
 • затверджує внутрішні положення щодо діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • забезпечує ефективну діяльність відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» шляхом надання останнім практичної допомоги та контролюють їх діяльність;
 • відповідно до рішення З’їзду вирішує інші питання діяльності ГО «МГО «Ми Українці».

6.3.2. Члени Ради Старійшин є делегатами З’їзду поза квотою.

6.3.3. Члени Ради Старійшин МГО «Ми Українці» не можуть бути членами Контрольно – Ревізійної комісії.

6.3.4. Голови обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів є членами Ради Старійшин за посадою.

6.3.5. Чергове засідання Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» скликається не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання Ради Старійшин є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради Старійшин, присутніх на її засіданні. Позачергове засідання Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» скликається за ініціативою Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», першого заступника або заступників Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

6.4. Голова Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»:

6.4.1.Голова Ради Старійшин:

 • очолює та організовує роботу Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • виносить питання на розгляд З’їзду, Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» та головує на їхніх засіданнях;
 • організовує сприяння роботі ГО «МГО «Ми Українці» з боку органів державної влади, інших державних структур, суб’єктів підприємництва;
 • укладає і підписує угоди, договори, контракти від імені ГО «МГО «Ми Українці»;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами ГО «МГО «Ми Українці»;
 • підписує протоколи засідань та рішення Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • призначає та звільняє з посад з числа членів Ради Старійшин, за погодженням з Радою Старійшин шляхом голосування, першого заступника та заступників Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», визначає коло їх обов’язків і повноважень;
 • координує міжнародні зв’язки ГО «МГО «Ми Українці»;
 • має право підпису фінансових документів як перша особа;
 • розпоряджається коштами та майном ГО «МГО «Ми Українці» відповідно до рішення Ради Старійшин або З’їзду;
 • відкриває рахунки в установах банків, в тому числі і валютні;
 • затверджує штатний розклад Виконавчої дирекції ГО «МГО «Ми Українці»;
 • призначає та звільняє з посади Виконавчого директора та інших працівників Виконавчої дирекції;
 • призначає та звільняє з посад за погодженням із Радою Старійшин шляхом голосування, голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • Звітує не рідше одного разу на рік перед Зїздом про свою діяльність та діяльність Ради Старійшин.

6.4.2. На час відсутності Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» або неможливості виконання ним своїх функцій повноваження Голови Ради Старійшин виконує його перший заступник. У разі неможливості з тих чи інших причин виконання ним відповідних функцій, за дорученням Голови Ради Старійшин або за рішенням Ради Старійшин обов’язки Голови Ради Старійшин ГО «МГО „Ми Українці” виконує один із його заступників.

6.5. Контрольно – ревізійна комісія ГО «МГО «Ми Українці».

6.5.1. Контрольно – ревізійна комісія здійснює перевірку статутної діяльності ГО «МГО «Ми Українці» та фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових установ, організацій створених ГО «МГО «Ми Українці», заснованих нею підприємств.

6.5.2. Контрольно – ревізійна комісія обирається З’їздом ГО «МГО «Ми Українці» строком на п’ять років у складі трьох осіб.

6.5.3. Рішення Контрольно – ревізійної комісії є чинним, якщо за нього проголосували більшість її членів. Рішення Контрольно – ревізійної комісії є обов’язковим для виконання всіма членами МГО «Ми Українці» і може бути скасоване лише рішенням З’їзду.

6.5.4. Контрольно – ревізійна комісія підзвітна лише З’їзду і діє на підставі Положення про неї, що затверджується Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

6.5.5. Голова та члени Контрольно – ревізійної комісії є делегатами З’їзду поза квотою.


РОЗДІЛ 7. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОБЛАСНИХ, РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, МІСЬКИХ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСОПОЛЯ, РАЙОННИХ, МІСЬКИХ, РАЙОННИХ У МІСТАХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГО «МГО «Ми Українці»

7.1. На території міст, районів у містах, районів, областей, Автономної Республіки Крим, міські міст Києва та Севастополя згідно з адміністративно-територіальним устроєм України ГО «МГО «Ми Українці» може утворювати відповідні відокремлені підрозділи. Районні відокремлені підрозділи у містах із районним поділом входять до складу міського відокремленого підрозділу; міський відокремлений підрозділ міст районного підпорядкування входять до складу районного відокремленого підрозділу; міські відокремлені підрозділи  у містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) підпорядкування та районні відокремлені підрозділи  входять до складу обласного відокремленого підрозділу  (республіканського в Автономній Республіці Крим).

7.2. Районні, обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим, міські міст Києва і Севастополя відокремлені підрозділи створюються рішенням Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» з числа громадян України, які подали заяви про вступ до ГО «МГО «Ми Українці». У рішенні вказується порядок скликання Конференцій (Зборів) зі створення відокремленого підрозділу, їх порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки Конференцій (Зборів).

7.3. Відокремлені підрозділи ГО «МГО «Ми Українці» у своїй діяльності керуються цим Статутом та легалізують свою діяльність у встановленому законом порядку.

7.4. Районні у містах та міські  відокремлені підрозділи створюються рішенням Ради районного (міського) відокремленого підрозділу  з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до ГО «МГО «Ми Українці». У рішенні вказується порядок скликання Зборів зі створення відокремленого підрозділу, їх порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки Зборів.

7.5. Відокремлені підрозділи  не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання».

7.6. На місцевому рівні ГО «МГО «Ми Українці» має таку структуру статутних органів:

 • для районних, обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київського і Севастопольського міських відокремлених підрозділів – Конференція, Голова, Рада;
 • для міських та районних у містах відокремлених підрозділів – Збори, Голова.

7.7. Конференція відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» та Збори відокремленого підрозділу є вищими представницькими органами на відповідному для них рівні.

7.7.1. Конференція відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»:

 • ухвалює рішення про створення відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирає (звільняє) Голову відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» терміном на 3 роки та подає на погодження Раді Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» їх призначення та звільнення;
 • обирає за поданням Голови відокремленого підрозділу членів Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» терміном на 3 роки;
 • обирає делегатів на Конференцію відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» вищого рівня або на З’їзд ГО «МГО «Ми Українці» (для Конференцій районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим та міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів);
 • визначає основні напрямки діяльності відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» на наступний період;
 • в окремих випадках приймає рішення про прийняття до ГО «МГО «Ми Українці» нових членів та виключення з неї;
 • реалізує право власності на кошти та майно відокремленого підрозділу на своєму рівні;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Голови та Ради відокремленого підрозділу;
 • має право делегувати частину своїх повноважень Голові чи Раді свого відокремленого підрозділу.

7.7.2. Збори відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»:

 • ухвалюють рішення про створення відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці»;
 • приймають план своєї діяльності, виходячи із планів і завдань відокремленого підрозділу вищого рівня і ГО «МГО «Ми Українці» в цілому;
 • визначають на своєму рівні шляхи, засоби та форми реалізації Програми та рішень керівних органів ГО «МГО «Ми Українці» і відокремленого підрозділу вищого рівня та розподіляють між своїми членами конкретні доручення;
 • визначають на своєму рівні шляхи, засоби та форми проведення роботи серед населення, пропаганди ідей ГО «МГО «Ми Українці»:
 • визначають на своєму рівні шляхи, засоби та форми допомоги громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх інтересів за місцем;
 • заслуховують звіт Голови та кожного іншого члена відокремленого підрозділу про його діяльність;
 • приймають до ГО «МГО «Ми Українці» нових членів;
 • виключають з членів ГО «МГО «Ми Українці» та відновлюють у членах ГО «МГО «Ми Українці» у порядку і на підставах, визначених у цьому Статуті;
 • обирають Голову відокремленого підрозділу терміном на 3 роки;
 • обирають делегатів на Конференцію відокремленого підрозділу безпосередньо вищого рівня;
 • приймають рекомендаційні рішення щодо шляхів покращення діяльності відокремленого підрозділу вищого рівня і ГО «МГО «Ми Українці» в цілому;
 • здійснюють іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

7.7. Голова обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, Київського і Севастопольського міських, районного і міського відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»:

 • очолює та організовує роботу відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • організовує сприяння роботі ГО «МГО «Ми Українці» з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва;
 • затверджує штатний розклад виконавчої структури відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці», призначає Першого заступника та інших заступників Голови відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці», визначає коло їхніх обов’язків і повноважень, звільняє їх з посади;
 • є членом Ради очолюваного ним відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» за посадою;
 • скликає Конференцію, Раду очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • виносить питання на розгляд Конференції, Ради та головує на їхніх засіданнях;
 • підписує рішення Ради очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • у разі необхідності скликає позачергові Конференції (Збори відокремлених підрозділів нижчого рівня) і призначає головуючого;
 • у разі необхідності обмежує у повноваженнях, відсторонює тимчасово від виконання посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку посадову особу в очолюваному ним відокремленому підрозділі ГО «МГО «Ми Українці» (в тому числі і посадову особу відокремленого підрозділу нижчого рівня), наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки чи призначає на посаду будь-яку посадову особу в очолюваному ним відокремленому підрозділі ГО «МГО «Ми Українці» (в тому числі і посадову особу відокремленого підрозділу нижчого рівня) і у випадках, передбачених цим Статутом, погоджує протягом місяця таке звільнення (призначення) з Головою відокремленого підрозділу вищого рівня;
 • є делегатом поза квотою Конференцій відокремленого підрозділу вищого рівня чи делегатом З’їзду ГО «МГО «Ми Українці» (для Голів обласних, республіканського в АРК та міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»);
 • є делегатом поза квотою і головуючим на засіданнях (якщо керівництвом відокремленого підрозділу вищого рівня не прийнято іншого рішення) представницьких органів очолюваного ним відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • представляє відокремлений підрозділ ГО «МГО «Ми Українці» у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, іншими об’єднаннями громадян;
 • без доручення діє від імені очолюваного ним відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці;
 • за дорученням Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» укладає і підписує угоди, договори, контракти від імені очолюваного ним відокремленого підрозділу МГО «Ми Українці»;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • за дорученням Голови Ради Старійшин ГО  «МГО «Ми Українці»» має право першого підпису на всіх фінансових документах очолюваного ним відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • розпоряджається коштами та майном очолюваного ним відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань ГО «МГО «Ми Українці», рішень керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», рішень представницьких і виконавчих органів очолюваного ним відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці».
 • не менше одного разу на рік  звітує про свою діяльність перед Конференцією  ГО «МГО «Ми Українці» та перед Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» (на їх вимогу).

7.8. Голова міського та районного у місті відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»:

 • очолює та організовує діяльність відокремленого підрозділу;
 • скликає Збори очолюваного ним відокремленого підрозділу:
 • призначає дату проведення Зборів відокремленого підрозділу, визначає місце їхнього проведення, затверджує попередній порядок денний Зборів;
 • виносить питання на розгляд Зборів відокремленого підрозділу;
 • призначає на посаду та звільняє з посади Першого заступника, заступників Голови очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • визначає коло обов’язків і повноважень Першого заступника та заступників Голови очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • затверджує штатний розклад виконавчої структури очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • у разі необхідності обмежує у повноваженнях, відсторонює тимчасово від виконання посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку посадову особу в очолюваному ним відокремленому підрозділі ГО «МГО «Ми Українці», наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки чи призначає на посаду будь-яку посадову особу в очолюваному ним відокремленому підрозділі ГО «МГО «Ми Українці» і у випадках, передбачених цим Статутом, погоджує протягом місяця таке звільнення (призначення) з Головою відокремленого підрозділу вищого рівня;
 • є делегатом поза квотою Конференцій відокремленого підрозділу вищого рівня;
 • головує на засіданнях (якщо керівництвом відокремленого підрозділу вищого рівня не прийнято іншого рішення) Зборів очолюваного ним відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • представляє офіційну позицію відокремленого підрозділу з політичних та інших суспільно значимих питань;
 • без доручення діє від імені очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • розпоряджається коштами та майном очолюваного ним відокремленого підрозділу;
 • не менше одного разу на рік  звітує про свою діяльність перед Зборами  ГО «МГО «Ми Українці», Конференціями ГО «МГО «Ми Українці» та Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» (на їх вимогу);
 • здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань ГО «МГО «Ми Українці», рішень керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», рішень представницьких і виконавчих органів очолюваного ним відокремленого підрозділу.

7.9. Заступники Голови.

7.9.1. Перший заступник і заступники Голови відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» несуть відповідальність за визначений для кожного з них Головою відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» напрямок роботи.

7.9.2. На час відсутності Голови відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» або неможливості виконання ним своїх функцій за його дорученням або, в разі неможливості з тих чи інших причин прийняття цього рішення Головою відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці», згідно з рішенням Голови відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» вищого рівня, перший заступник або, в разі неможливості виконання ним відповідних функцій з тих чи інших причин, вагомість яких визначається Головою відокремленого підрозділу, або, в разі неможливості прийняття Головою відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» відповідного рішення, Головою відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» вищого рівня, один із заступників виконує обов’язки Голови відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці».

7.10. Рада відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці».

7.10.1. Ради відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» створюються на рівні районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці».

7.10.2. Члени Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» обираються Конференцією відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» відповідного рівня за поданням Голови цього відокремленого підрозділу.

7.10.3. Рада відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»:

 • за рішенням Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» та дорученням Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» затверджує зразки печаток, штампів та іншої атрибутики відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • за дорученням Голови відокремленого підрозділу розглядає внутрішньо організаційні конфліктні ситуації у відокремленому підрозділі ГО «МГО «Ми Українці», робить висновки, вносить рекомендації Голові відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»;
 • контролює відповідність дій виконавчих структур відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці», відокремлених підрозділів нижчого рівня й окремих членів ГО «МГО „Ми Українці” відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці» нормам Статуту і Програми ГО «МГО «Ми Українці», чинному законодавству, рішенням керівних органів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • за рішенням Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» сприяє створенню (ліквідації) та розпуску відокремлених підрозділів нижчого рівня;
 • приймає рішення про прийняття до ГО «МГО «Ми Українці» нових  членів та виключення з неї;
 • приймає рішення про заснування (ліквідацію) видавництв та ЗМІ відокремленого підрозділу;
 • за поданням Голови відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» затверджує керівника прес-служби відокремленого підрозділу;
 • затверджує головних редакторів ЗМІ відокремленого підрозділу;
 • створює тимчасові та постійні комісії у залежності від потреб відокремленого підрозділу;
 • за рішенням Конференції відокремленого підрозділу перебирає на себе частину її повноважень;
 • звітує перед Конференцією та Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» про свою діяльність.

7.11. Порядок скликання та проведення Конференцій районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів.

7.11.1. Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів скликається Головою відповідного відокремленого підрозділу не рідше одного разу на рік.

7.11..2. Делегати на Конференцію районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу обираються на Конференціях відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» нижчого рівня за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою відповідного районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва чи Севастополя відокремленого підрозділу.

7.11..3. Делегатами Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу поза квотою є члени Ради, а також Голова відповідного відокремленого підрозділу.

7.11.4. Позачергова Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва чи Севастополя відокремленого підрозділу скликається Головою відповідного відділення або на вимогу 1/3 членів відокремленого підрозділу відповідного рівня, або на вимогу 1/2 відокремлених підрозділів нижчого рівня.

7.11.5. Позачергова Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу може бути скликана Головою Ради Старійшин або Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва відокремленого підрозділу вищого рівня.

7.11.6. Головує на Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу Голова районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу, якщо керівництвом ГО «МГО «Ми Українці» (Головою Ради Старійшин, Радою Старійшин) не прийнято іншого рішення.

7.11.7. В разі прийняття керівництвом ГО «МГО «Ми Українці» (Головою Ради Старійшин, Радою Старійшин) спеціального рішення щодо головування на Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Конференцією районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу.

7.11.8. В разі скликання Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу за рішенням керівництва ГО «МГО «Ми Українці» (Голови Ради Старійшин, Ради Старійшин), питання щодо головування на Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу вирішує або доводить до відома Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу відповідне рішення керівництва ГО «МГО «Ми Українці» (Голови Ради Старійшин, Ради Старійшин) повноважний представник керівництва ГО «МГО «Ми Українці».

7.11.9. Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу є чинною за умови присутності на ній більше двох третин делегованих.

7.11.10. Як правило, рішення на Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на Конференції і повноваження яких визнані Конференцією.

7.11.11. В окремих випадках Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.12. Порядок скликання та проведення Зборів районного у місті, міського відокремлених підрозділів.

7.12.1. Збори відокремленого підрозділу скликаються Головою відокремленого підрозділу.

7.12.2. Періодичність проведення Зборів відокремленого підрозділу – не рідше одного разу на три місяці.

7.12.3. Позачергові Збори відокремленого підрозділу скликаються Головою відокремленого підрозділу в разі необхідності або на вимогу 1/3 членів відокремленого підрозділу.

7.12.4. Позачергові Збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані Головою організації вищого різня, аж до вищого керівництва ГО «МГО «Ми Українці» (Головою Ради Старійшин, Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»). При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

7.12.5. Головує на Зборах відокремленого підрозділу його Голова, якщо Головою організації вищого рівня не прийнято іншого рішення. В разі прийняття Головою організації вищого рівня власного рішення щодо головування на Зборах відокремленого підрозділу, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Зборами відокремленого підрозділу.

7.12.6. В разі скликання Зборів відокремленого підрозділу за рішенням Голови організації вищого рівня, питання щодо головування на Зборах відокремленого підрозділу вирішує (або доводить до відома Зборів відокремленого підрозділу відповідне рішення Голови організації вищого рівня) повноважний представник керівництва організації вищого рівня.

7.12.7. Збори є чинними за умови присутності на них більше половини членів відокремленого підрозділу.

7.12.8. Рішення Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів відокремленого підрозділу, присутніх на них.

7.12.9. В окремих випадках Зборами може бути прийняте спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.13. Порядок скликання та проведення Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці».

7.13.1. Рада відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» скликається Головою відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рада відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» може бути скликана Головою (для районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів – Головою Ради Старійшин чи Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці») організації вищого рівня, аж до вищого керівництва ГО «МГО «Ми Українці» (Голова Ради Старійшин, Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»). При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

7.13.2. Засідання Ради відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці» є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

7.13.3. Головує на засіданні Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» Голова відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці», якщо Головою організації вищого рівня (для районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів – Головою Ради Старійшин чи Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці») не прийнято іншого рішення. В разі прийняття керівництвом організації вищого рівня власного рішення щодо головування на засіданні Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» нижчого рівня, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Радою відокремленого підрозділу ГО  «МГО «Ми Українці» нижчого рівня.

7.13.4. В разі скликання Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» за рішенням Голови організації вищого рівня (для районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу – Голови Ради Старійшин чи Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»), питання щодо головування на засіданні Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» нижчого рівня вирішує (або доводить до відома Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО -Ми Українці» нижчого рівня відповідне рішення Голови організації вищого рівня (для районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу – Голови Ради Старійшин чи Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці») повноважний представник керівництва організації вищого рівня.

7.13.5. Рішення Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на ній членів.

7.13.6. В окремих випадках Рада відокремленого підрозділу може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

7.14. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці».

7.14.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці»можуть бути оскаржені членом (членами) ГО «МГО «Ми Українці». Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голів районного у місті, міського, районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, Київського і Севастопольського міських відокремлених підрозділів  ГО «МГО «Ми Українці», їх заступників, інших керівних органів відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» можуть бути подані до Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». Скарги на дії, рішення, бездіяльність керівних органів відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»  можуть також розглядатися З’їздом ГО «МГО «Ми Українці». 


РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДІВ, ЗАСІДАНЬ РАДИ СТАРІЙШИН ГО «МГО «Ми Українці».

8.1. Порядок скликання та проведення З’їздів.

8.1.1. З’їзд скликається за рішенням Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» за необхідністю, але не рідше одного разу на два роки. За цим рішенням визначаються: квоти представництва на З’їзді відокремлених підрозділів, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» доводить ці відомості до відокремлених підрозділів не пізніше ніж за один місяць до початку З’їзду.

8.1.2. Делегати З’їзду обираються на Конференціях відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». Делегатами З’їзду поза квотою є члени Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», Голова і члени Ревізійної комісії ГО «МГО «Ми Українці».

8.1.3. У разі необхідності Голова Ради Старійшин чи Рада Старійшин мають право скликати позачерговий З’їзд.

8.1.4. Не менш як одна десята частина членів ГО «МГО «Ми Українці» має право ініціювати перед Радою Старійшин скликання позачергового Зїзду. Якщо вимога членів ГО «МГО «Ми Українці» про скликання Зїзду не виконана, ці члени мають право самі скликати Зїзд.

8.1.5. З’їзд є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 1/2 від обраних делегатів З’їзду від відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»: районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя та делегатів поза квотою (п.8.1.2).

8.1.6. Головує на З’їзді Голова Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», якщо З’їздом не прийнято іншого рішення з цього питання.

8.1.7. Як правило, рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

8.1.8. Рішення стосовно внесення змін та доповнень до Статуту ГО «МГО «Ми Українці», використання майна та коштів, обрання керівних органів, реорганізації та припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці» приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

8.2. Порядок скликання та проведення Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»

8.2.1. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» скликається Головою Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» в разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

8.2.2. Засідання Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» є правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів.

8.2.3. Рішення Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

8.2.4. В окремих випадках Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

8.2.5. На засіданнях Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» головує Голова Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».


РОЗДІЛ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «МГО «Ми Українці»

9.1. Припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці» може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація ГО «МГО «Ми Українці» здійснюється за рішенням З’їзду ГО «МГО «Ми Українці».

9.3. Ліквідація ГО «МГО «Ми Українці» здійснюється за рішенням З’їзду або за рішенням суду.

9.4. Рішення стосовно реорганізації та припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці» приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

9.5. У випадку ліквідації ГО «МГО «Ми Українці» орган, який прийняв рішення про ліквідацію ГО «МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію, яка вирішує питання, пов’язані з фінансами ГО «МГО «Ми Українці», її майном, науково-технічною документацією.

9.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження З’їзду.

9.7. У разі припинення МГО «Ми Українці»  її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами МГО «Ми Українці», і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


РОЗДІЛ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГО «МГО «Ми Українці».

10.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 присутніх на З’їзді делегатів.

10.2. Зміни та доповнення до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.