Міжнародна громадська організація«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України
Наказ від 24 квітня 2007 р.
№ 202/5
Свідоцтво № 2671

ЗАРЕЄСТРОВАНО
із змінами
наказ Мінюсту від 19.03.2010 №542/5

ЗАРЕЄСТРОВАНО
із змінами
наказ ДРС від __________2012 №______

ПРИЙНЯТО

Установчим З’їздом
Міжнародної громадської організації
„Ми Українці”Протокол № 01
від 26 лютого 2007 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
із змінами
протокол ІІ З’їзду № 02 від 12 грудня 2009 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
із змінами
протокол ІІІ з’їзд №3 від 31 березня 2012 р.

Статут Міжнародної громадської організації "Ми Українці"

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародна громадська організація «Ми Українці», іменована в подальшому МГО «Ми Українці», є неприбутковою міжнародною громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства і створена відповідно до вимог Закону України «Про об’єднання громадян».

1.2. У свій діяльності МГО «Ми Українці» керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними актами країн, на територію яких поширює діяльність, даним Статутом та рішеннями З’їзду.

1.3. МГО «Ми Українці» діє на засадах добровільності, рівноправності усіх його членів, самоврядування, незалежності, законності і гласності.

1.4. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність МГО «Ми Українці», так само як і втручання МГО «Ми Українці» у діяльність державних органів, посадових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, нормативних актів країн, на територію яких поширюється діяльність.

1.5. Найменування МГО «Ми Українці»:

 • українською мовою: Міжнародна громадська організація «Ми Українці»;
 • російською мовою: Международная общественная организация «Мы Украинцы»;
 • англійською мовою: International social organization "We are ukrainians".

Місце знаходження: Україна, м. Київ

1.6. МГО «Ми Українці» має міжнародний статус та поширює свою діяльність на територію України, Російської Федерації та інших держав.

СТАТТЯ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МГО «Ми Українці»

2.1. Головною метою створення МГО «Ми Українці» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів як в Україні, так і за її межами, сприяння розвитку й утвердженню патріотично свідомої, зростаючої громадської сили, здатної консолідувати суспільство та сприяти створенню умов для вільного й заможного життя кожного громадянина своєї країни.

2.2. Завданнями МГО «Ми Українці» є:

 • вивчення політичних, економічних, соціальних, правових інтересів населення та участь у розробці відповідних програм, що відповідають цим інтересам;
 • участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для підвищення рівня життя й добробуту народу і гарантованого забезпечення соціального захисту громадян України;
 • сприяння захисту членів МГО «Ми Українці» від свавілля бюрократії, егоїзму окремих груп населення, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влади;
 • сприяння культурно-національному відродженню та розвитку всіх національних і культурних груп населення, які проживають в Україні й за її межами та знаходяться в гармонії з вимогами та потребами української культури.

2.3. Для виконання мети та статутних завдань МГО «Ми Українці» у порядку, встановленому чинним законодавством:

2.3.1. сприяє зміцненню демократичних інститутів в Україні через зусилля неурядових організацій, проведенню наукових досліджень у сфері розбудови громадянського суспільства з використанням міжнародних стандартів;

2.3.2. сприяє розвитку правової системи України з метою кращої адаптації до соціальних потреб суспільства, заохочення та підтримка наукової діяльності у сфері права економіки та державного управління;

2.3.3. сприяє розвитку законодавства шляхом участі у проведенні незалежних досліджень та аналізу:

2.3.4. підтримує розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні, у тому числі й засобів масової інформації; засновує власні засоби масової інформації;

2.3.5. бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, культури, мистецтва, освіти та науки тощо;

2.3.6. проводить незалежні соціологічні опитування, вивчає громадську думку, у т.ч. з питань діяльності МГО «Ми Українці»;

2.3.7. взаємодіє з державними органами влади і управління з питань проведення громадських досліджень щодо розвитку громадянського суспільства, економічної та політичної ситуації;

2.3.8. проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.3.9. вносить пропозиції до органів державної влади з питань статутної діяльності, пропонує в органи державної влади та місцевого самоврядування своїх представників;

2.3.10. може одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.11. здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства;

2.3.12. бере участь в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;

2.3.13. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів МГО «Ми Українці» у державних та недержавних органах і організаціях;

2.3.14. здійснює інші дії, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових організацій.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС МГО «Ми Українці»

3.1. МГО «Ми Українці» є юридичною особою з моменту її реєстрації в установленому законом порядку, має майнові та немайнові права, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, в т.ч. і валютний, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, бланки, власну символіку, зразки якої затверджуються Радою Старійшин МГО «Ми Українці».

3.2. Символіка МГО «Ми Українці» (прапор, емблема, гімн) реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. МГО «Ми Українці» може виступати учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем та відповідачем в судах.

3.4. МГО «Ми Українці» не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а вони не відповідають за зобов’язаннями МГО «Ми Українці».

3.5. Держава не відповідає за зобов’язаннями МГО «Ми Українці», а МГО «Ми Українці» не відповідає за зобов’язаннями держави.

3.6. МГО «Ми Українці» відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення.

3.7. Здійснюючи свою діяльність, МГО «Ми Українці» має право укладати від свого імені будь-які угоди, договори, контракти відповідно до чинного законодавства України, а також може об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі.

3.8. Для здійснення своїх статутних завдань МГО «Ми Українці» спирається на свої місцеві відділення (осередки), які утворюються в Україні за територіальним принципом, та закордонні представництва. Місцеві відділення у своїй діяльності керуються цим Статутом.

СТАТТЯ 4.КОШТИ ТА МАЙНО МГО «МИ УКРАЇНЦІ»

4.1. Кошти МГО «Ми Українці» складаються:

4.1.1. з вступних та членських внесків;

4.1.2. з добровільних пожертвувань, заповітів та внесків, подарунків від громадян та установ, підприємств, організацій як України, так і інших держав;

4.1.3. з надходжень від господарської та комерційної діяльності підприємств, госпрозрахункових установ, організацій, створених МГО «Ми Українці»;

4.1.4. з коштів або майна, які надходять безоплатно;

4.1.5. з коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

4.1.6. з пасивних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством України для неприбуткових організацій.

4.2. МГО «Ми Українці» може мати у власності будови і споруди виробничого і невиробничого призначення, житлові будинки, земельні ділянки, обладнання, устаткування, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності МГО «Ми Українці».

4.3. Майно та кошти, отримані МГО «Ми Українці», використовуються для виконання статутних завдань і на утримання штатного апарату МГО «Ми Українці».

4.4. МГО «Ми Українці» в порядку, встановленому чинним законодавством, набуває право власності на кошти та майно, передане їй засновниками, членами МГО «Ми Українці» або державою у встановленому законом порядку, набуте від членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

4.5. МГО «Ми Українці» має право на майно та кошти, придбані внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.

4.6. МГО «Ми Українці», створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством, та несуть відповідальність самостійно.

СТАТТЯ 5. ЧЛЕНИ МГО «Ми Українці», ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Членами МГО «Ми Українці» є її засновники та інші індивідуальні та колективні члени, які виявили бажання брати участь у роботі МГО «Ми Українці» і були прийняті у члени МГО «Ми Українці» в порядку, зазначеному у цьому Статуті.

5.2. Членство у МГО «Ми Українці» є фіксованим.

5.3. Колективні члени МГО «Ми Українці» приймаються до її складу на підставі рішення колективу про вступ до неї. Рішення про прийом в колективні члени МГО «Ми Українці» приймаються Радою Старійшин МГО «Ми Українці».

5.4. Колективними членами МГО «Ми Українці» можуть бути колективи організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності, які визнають Статут МГО «Ми Українці», надають їй матеріальну, організаційну та іншу допомогу.

5.5. Колективні члени через своїх представників беруть участь у заходах МГО «Ми Українці», мають право на використання розробок МГО «Ми Українці» на пільгових умовах.

5.6. Колективні члени не мають прав на окремі об’єкти, що складають власність МГО «Ми Українці».

5.7. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вони приймаються на підставі письмової заяви, яка подається до первинного осередку чи Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці».

В окремих випадках заява про вступ до МГО «Ми Українці» може подаватися до Ради Старійшин МГО «Ми Українці». Рішення про прийом в члени МГО «Ми Українці» приймається більшістю голосів від присутніх на зборах членів первинних осередків чи на засіданнях Рад відповідних відділень або Ради Старійшин МГО «Ми Українці».

5.8. Добровільно індивідуальне членство у МГО «Ми Українці» припиняється на підставі письмової заяви особи, а колективне членство – на основі легітимного рішення колективу – колективного члена МГО «Ми Українці».

5.9. Права та обов’язки членів МГО «Ми Українці» реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

5.9.1. Член МГО «Ми Українці» має право:

 • брати безпосередню участь у виробленні й реалізації планів діяльності МГО «Ми Українці»;
 • вільно викладати свої погляди і вносити пропозиції щодо напрямку діяльності МГО «Ми Українці»;
 • обирати і бути обраним до статутних органів МГО «Ми Українці»;
 • отримувати інформацію про напрямки діяльності МГО «Ми Українці»;
 • подавати пропозиції, заяви, апеляції до Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці». Голова Ради Старійшин зобов’язаний розглянути пропозиції, заяви, апеляції членів МГО «Ми Українці» і дати на них належну відповідь (на прохання заявника — письмову);
 • розраховувати на підтримку МГО «Ми Українці», захист з боку МГО «Ми Українці» своєї честі та гідності;
 • вільно виходити з МГО «Ми Українці».

5.9.2. Член МГО «Ми Українці» зобов’язаний:

 • дотримуватись у своїй діяльності Статуту МГО «Ми Українці»;
 • проявляти ініціативу у вирішенні завдань МГО «Ми Українці»;
 • виконувати рішення керівних органів МГО «Ми Українці»;
 • дбати про авторитет МГО «Ми Українці» і поширювати її вплив на політичне і громадське життя шляхом участі у проведенні масових заходів (зборів, мітингів, тощо) у встановленому порядку;
 • вчасно сплачувати членські внески.

5.10. Член МГО «Ми Українці» вибуває з МГО «Ми Українці»:

 • на підставі письмової заяви, поданої до органу, який приймає рішення про прийнят­тя у члени МГО «Ми Українці» або до будь-якого іншого вищого керівного органу МГО «Ми Українці»;
 • в разі виключення з членів МГО «Ми Українці» за рішенням Зборів первинного осередку чи керівництва місцевого відділення вищого рівня, Ради Старійшин МГО «Ми Українці» чи З’їзду.

5.11. Члени керівних органів місцевих відділень МГО «Ми Українці» (Голова місцевого відділення або один із його заступників) можуть бути виключені з МГО «Ми Українці» лише за рішенням керівних органів МГО «Ми Українці» вищого рівня.

5.12. Член Ради Старійшин МГО «Ми Українці», Голова Ради Старійшин або один із його заступників можуть бути виключені з членів МГО «Ми Українці» виключно за рішенням З’їзду МГО «Ми Українці».

5.13. Особа, виключена з МГО «Ми Українці», має право подати скаргу до керівництва організації вищого рівня, аж до З’їзду МГО «Ми Українці». Керівний орган, до якого надійшла скарга чи заява про виключення, може утворювати для розгляду заяв і скарг відповідні тимчасові комісії. Комісія зобов’язана розглянути скаргу впродовж місяця та подати свої висновки до органу МГО «Ми Українці», рішенням якого була утворена. Керівний орган МГО «Ми Українці», до якого подано скаргу, зобов’язаний розглянути її на першому ж засіданні, яке відбудеться після одержання висновків тимчасової комісії.

5.14. Член МГО «Ми Українці», виключений з МГО «Ми Українці», може бути відновлений за рішенням органу, не нижчого за той, рішенням якого член МГО «Ми Українці» був виключений. Рішення З’їзду МГО «Ми Українці» є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.15. Підставою для виключення з МГО «Ми Українці» є порушення вимог Статуту МГО «Ми Українці», невиконання рішень керівних органів МГО «Ми Українці», у випадку дискредитації МГО «Ми Українці» або втрати довіри до члена МГО «Ми Українці».

5.16. У разі виключення члена МГО «Ми Українці» З’їздом чи Радою Старійшин МГО «Ми Українці», повторний вступ такої особи до МГО «Ми Українці» можливий не раніше ніж через три роки після виключення її з лав МГО «Ми Українці».

5.17. У випадку вибуття з МГО «Ми Українці» в обліковій картці колишнього члена робиться відповідний запис, а копія рішення видається особі, що вибула з МГО «Ми Українці», на її вимогу.

5.18. Після припинення членства у МГО «Ми Українці» сплачені членські внески не повертаються.

СТАТТЯ 6. КЕРІВНІ ОРГАНИ МГО «Ми Українці»

6.1. Керівними органами МГО «Ми Українці» є:

 • З’їзд;
 • Рада Старійшин;
 • Голова Ради Старійшин;
 • Правління;
 • Голова Правління;
 • Контрольно – ревізійна комісія.

6.2. Вищим керівним органом МГО «Ми Українці» є З’їзд.

6.2.1. З’їзд має право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності МГО «Ми Українці» чи її місцевих відділень (первинних осередків) та скасовувати будь-які їхні рішення.

6.2.2. Виключно З’їзд:

 • визначає основні напрямки діяльності МГО «Ми Українці»;
 • затверджує Статут, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує його;
 • затверджує першочергові завдання МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Голову Ради Старійшин та Раду Старійшин МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Правління, Голову Правління;
 • заслуховує та затверджує звіт Голови Ради Старійшин про результати діяльності МГО «Ми Українці»;
 • обирає Голову та членів Контрольно – ревізійної комісії строком на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Контрольно – ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти;
 • вирішує інші питання діяльності МГО « Ми Українці».

6.2.3. Рішення на З’їзді приймаються більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів.

6.3. Рада Старійшин МГО «Ми Українці».

6.3.1. Рада Старійшин МГО «Ми Українці»:

 • приймає рішення про створення (ліквідацію) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;
 • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 • погоджує рішення Голови Ради Старійшин про призначення та звільнення голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»;
 • розробляє Стратегічні напрямки діяльності та першочергові завдання МГО «Ми Українці» та подає їх на затвердження до З’їзду;
 • відповідно до рішення З’їзду вирішує інші питання діяльності МГО «Ми Українці».

6.3.2. Члени Ради Старійшин є делегатами З’їзду поза квотою.

6.3.3. Члени Ради Старійшин МГО «Ми Українці» не можуть бути членами Контрольно – Ревізійної комісії.

6.3.4. Голови обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя місцевих відділень є членами Ради Старійшин за посадою.

6.3.5. Чергове засідання Ради Старійшин МГО «Ми Українці» скликається не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання Ради Старійшин є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради Старійшин, присутніх на її засіданні. Позачергове засідання Ради Старійшин МГО «Ми Українці» скликається за ініціативою Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» чи Голови Правління.

6.4. Голова Ради Старійшин МГО «Ми Українці»:

6.4.1.Голова Ради Старійшин:

 • очолює та організовує роботу Ради Старійшин МГО «Ми Українці»;
 • виносить питання на розгляд З’їзду, Ради Старійшин МГО «Ми Українці» та головує на їхніх засіданнях;
 • організовує сприяння роботі МГО «Ми Українці» з боку органів державної влади, інших державних структур, суб’єктів підприємництва;
 • укладає і підписує угоди, договори, контракти від імені МГО «Ми Українці»;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами МГО «Ми Українці»;
 • підписує протоколи засідань та рішення Ради Старійшин МГО «Ми Українці»;
 • призначає та звільняє з посад з числа членів Ради Старійшин, за погодженням з Радою Старійшин шляхом голосування, першого заступника та заступників Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці», визначає коло їх обов’язків і повноважень;
 • координує міжнародні зв’язки МГО «Ми Українці»;
 • має право підпису фінансових документів як перша особа;
 • розпоряджається коштами та майном МГО «Ми Українці» відповідно до рішення Ради Старійшин або З’їзду;
 • відкриває рахунки в установах банків, в тому числі і валютні;
 • призначає та звільняє з посад за погодженням із Радою Старійшин шляхом голосування, голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя відділень МГО «Ми Українці»;

6.4.2. На час відсутності Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» або неможливості виконання ним своїх функцій повноваження Голови Ради Старійшин виконує його перший заступник В разі неможливості з тих чи інших причин виконання ним відповідних функцій, за дорученням Голови Ради Старійшин або за рішенням Ради Старійшин обов’язки Голови Ради Старійшин МГО „Ми Українці” виконує один із його заступників.

6.5. Правління МГО « Ми Українці».

6.5.1. Правління:

 • приймає рішення про створення (ліквідацію) госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, затверджує їх Статути (Положення), призначає та звільняє їх керівників;
 • здійснює господарське управління коштами і майном МГО «Ми Українці»;
 • затверджує внутрішні положення щодо діяльності МГО «Ми Українці»;
 • про свою діяльність звітує Раді Старійшин;
 • в разі необхідності скликає позачергове засідання Ради Старійшин чи позачерговий З’їзд;
 • затверджує накази Голови Правління про призначення та звільнення з посад з числа членів Правління першого заступника та заступників голови Правління;
 • виконує інші функції за дорученням З’їзду чи Ради Старійшин.

6.5.2. Чергове засідання Правління скликається не рідше ніж один раз на місяць. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як 2/3 членів Правління. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, присутніх на його засіданні.

6.5.3. Члени Правління одночасно є членами Ради Старійшин.

6.5.4. Члени Правління забезпечують ефективну діяльність місцевих відділень МГО «Ми Українці» шляхом надання практичної допомоги та контролюють їх діяльність.

6.6. Голова Правління МГО «Ми Українці».

6.6.1. Голова Правління:

 • очолює та організовує роботу Правління;
 • виносить питання на розгляд Правління, Ради Старійшин та З’їзду і може головувати на їх засіданнях;
 • підписує протоколи та рішення Правління;
 • затверджує штатний розклад Виконавчої дирекції МГО «Ми Українці»;
 • призначає та звільняє з посади за погодженням із Правлінням Виконавчого директора та інших працівників Виконавчої дирекції;
 • призначає та звільняє з посад з числа членів Правління першого заступника та заступників голови Правління і визначає коло їх обов’язків та повноважень.

6.6.2. На час відсутності Голови Правління або неможливості виконання ним своїх функцій, його повноваження виконує його перший заступник. В разі неможливості, чи з інших причин виконання ним відповідних функцій, за дорученням Голови Правління або за рішенням Правління, обов’язки Голови Правління виконує один із його заступників.

6.7. Контрольно – ревізійна комісія МГО «Ми Українці».

6.7.1. Контрольно – ревізійна комісія здійснює перевірку статутної діяльності МГО «Ми Українці» та фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових установ, організацій створених МГО «Ми Українці», заснованих нею підприємств.

6.7.2. Контрольно – ревізійна комісія обирається З’їздом МГО «Ми Українці» строком на п’ять років у складі трьох осіб.

6.7.3. Рішення Контрольно – ревізійної комісії є чинним, якщо за нього проголосували більшість її членів. Рішення Контрольно – ревізійної комісії є обов’язковим для виконання всіма членами МГО «Ми Українці» і може бути скасоване лише рішенням З’їзду.

6.7.4. Контрольно – ревізійна комісія підзвітна лише З’їзду і діє на підставі Положення про неї, що затверджується Радою Старійшин МГО «Ми Українці».

6.7.5. Голова та члени Контрольно – ревізійної комісії є делегатами З’їзду поза квотою.

СТАТТЯ 7. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОБЛАСНИХ, РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, МІСЬКИХ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСОПОЛЯ, РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МІСЦЕВИХ ВІДДІЛЕНЬ (ОРГАНІЗАЦІЙ) ТА ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ МГО «Ми Українці»

7.1. На території районів у містах, районів, областей, Автономної Республіки Крим, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України МГО «Ми Українці» може утворювати відповідні місцеві відділення. Районні організації у містах із районним поділом входять до складу міської організації; міські організації міст районного підпорядкування входять до складу районної організації; міські організації у містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) підпорядкування та районні організації входять до складу обласної організації (республіканської в Автономній Республіці Крим). У містах обласного підпорядкування та районах у місті, до складу яких входять відокремлені населені пункти (міста, селища), організації та осередки таких населених пунктів входять до складу відповідної міської чи районної у місті організації, на території якої вони знаходяться.

7.2. Районні, обласні, республіканське в Автономній Республіці Крим, міські міст Києва і Севастополя місцеві відділення створюються рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці» з числа громадян України, які подали заяви про вступ до МГО «Ми Українці». В рішенні вказується порядок скликання Конференцій (Зборів) зі створення відділення, їх порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки Конференцій (Зборів).

7.3. Місцеві відділення МГО «Ми Українці» у своїй діяльності керуються цим Статутом та легалізують свою діяльність в установленому законом порядку. Представництва, створені за межами України, легалізують свою діяльність відповідно до національного законодавства тих держав, де вони будуть діяти.

7.4. Первинні осередки створюються рішенням Ради районного (міського) відділення з числа громадян України у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до МГО «Ми Українці». В рішенні вказується порядок скликання Зборів зі створення осередку, їх порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки Зборів. Первинні осередки не є юридичними особами.

7.5. На місцевому рівні МГО «Ми Українці» має таку структуру статутних органів:

 • для обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської і Севастопольської міських організацій – Конференція, Голова, Рада, Ревізійна комісія;
 • для районних і міських організацій – Конференція, Голова, Рада, Ревізійна комісія;
 • для первинних осередків – Збори, Голова.

7.6. Конференція місцевого відділення МГО «Ми Українці» та Збори первинного осередку є вищими представницькими органами на відповідному для них рівні.

7.6.1. Конференція місцевого відділення МГО «Ми Українці»:

 • ухвалює рішення про створення місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • обирає ( звільняє) Голову місцевого відділення МГО «Ми Українці» терміном на 3 роки та подає на погодження Раді Старійшин МГО «Ми Українці» їх призначення та звільнення;
 • обирає за поданням Голови місцевого відділення членів Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» терміном на 3 роки;
 • обирає делегатів на Конференцію місцевого відділення МГО «Ми Українці» вищого рівня або на З’їзд МГО «Ми Українці» (для Конференцій обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим та міських міст Києва та Севастополя місцевих відділень);
 • визначає основні напрямки діяльності місцевого відділення МГО «Ми Українці» на наступний період;
 • обирає Голову та членів Ревізійної комісії місцевого відділення МГО «Ми Українці» терміном на 3 роки;
 • в окремих випадках приймає рішення про прийняття до МГО «Ми Українці» нових членів та виключення з неї;
 • реалізує право власності на кошти та майно місцевого відділення на своєму рівні;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Голови, Ради, Ревізійної комісії місцевого відділення;
 • має право делегувати частину своїх повноважень Голові чи Раді свого відділення.

7.6.2. Збори первинного осередку МГО «Ми Українці»:

 • ухвалюють рішення про створення первинного осередку місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • приймають план своєї діяльності, виходячи із планів і завдань місцевого відділення вищого рівня і МГО «Ми Українці» в цілому;
 • визначають на своєму рівні шляхи, засоби та форми реалізації Програми та рішень керівних органів МГО «Ми Українці» і місцевого відділення вищого рівня та розподіляють між своїми членами конкретні доручення;
 • визначають на своєму рівні шляхи, засоби та форми проведення роботи серед населення, пропаганди ідей МГО «Ми Українці»:
 • визначають на своєму рівні шляхи, засоби та форми допомоги громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх інтересів за місцем;
 • заслуховують звіт Голови та кожного іншого члена осередку про його діяльність;
 • приймають до МГО «Ми Українці» нових членів;
 • виключають з членів МГО «Ми Українці» та відновлюють у членах МГО «Ми Українці» у порядку і на підставах, визначених у цьому Статуті;
 • обирають Голову первинного осередку терміном на 3 роки;
 • обирають делегатів на Конференцію місцевого відділення безпосередньо вищого рівня;
 • приймають рекомендаційні рішення щодо шляхів покращення діяльності місцевого відділення вищого рівня і МГО «Ми Українці» в цілому;
 • здійснюють іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

7.7. Голова місцевого відділення МГО «Ми Українці»:

 • очолює та організовує роботу місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • організовує сприяння роботі МГО «Ми Українці» з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва;
 • затверджує штатний розклад виконавчої структури місцевого відділення МГО «Ми Українці», призначає Першого заступника та інших заступників Голови місцевого відділення МГО «Ми Українці», визначає коло їхніх обов’язків і повноважень, звільняє їх з посади;
 • є членом Ради очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці» за посадою;
 • скликає Конференцію, Раду очолюваного ним відділення;
 • виносить питання на розгляд Конференції, Ради та головує на їхніх засіданнях;
 • підписує рішення Ради очолюваного ним відділення; в разі необхідності скликає позачергові Конференції (Збори) місцевих відділень нижчого рівня (первинних осередків) і призначає головуючого;
 • в разі необхідності обмежує у повноваженнях, відсторонює тимчасово від виконання посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку посадову особу в очолюваному ним відділенні МГО «Ми Українці» (в тому числі і посадову особу місцевого відділення нижчого рівня чи первинного осередку), наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки чи призначає на посаду будь-яку посадову особу в очолюваному ним відділенні МГО «Ми Українці» (в тому числі і посадову особу місцевого відділення нижчого рівня чи первинного осередку) і у випадках, передбачених цим Статутом, погоджує протягом місяця таке звільнення (призначення) з Головою місцевого відділення вищого рівня;
 • є делегатом поза квотою Конференцій місцевого відділення вищого рівня чи деле­гатом З’їзду МГО «Ми Українці» (для Голів обласних, республіканського в АРК та міських міст Києва та Севастополя місцевих відділень МГО «Ми Українці»);
 • є делегатом поза квотою і головуючим на засіданнях (якщо керівництвом організа­ції вищого рівня не прийнято іншого рішення) представницьких органів очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • за рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці» відкриває рахунки в установах банків для очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • представляє місцеве відділення МГО «Ми Українці» у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, іншими об’єднаннями громадян;
 • без доручення діє від імені очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці;
 • за дорученням Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» укладає і підписує угоди, договори, контракти від імені очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами очолюваного ним місцевого відділення;
 • за дорученням Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці»» має право першого підпису на всіх фінансових документах очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • розпоряджається коштами та майном очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань МГО «Ми Українці», рішень керівних органів МГО «Ми Українці», рішень представницьких і виконавчих органів очолюваного ним місцевого відділення МГО «Ми Українці».

7.8. Голова первинного осередку МГО «Ми Українці»:

 • очолює та організовує діяльність первинного осередку;
 • скликає Збори очолюваного ним осередку:
 • призначає дату проведення Зборів первинного осередку, визначає місце їхнього проведення, затверджує попередній порядок денний Зборів;
 • виносить питання на розгляд Зборів первинного осередку;
 • призначає на посаду та звільняє з посади Першого заступника, заступників Голови очолюваного ним осередку;
 • визначає коло обов’язків і повноважень Першого заступника та заступників Голови очолюваного ним первинного осередку;
 • затверджує штатний розклад виконавчої структури очолюваного ним первинного осередку;
 • в разі необхідності обмежує у повноваженнях, відсторонює тимчасово від виконан­ня посадових обов’язків або звільняє з посади будь-яку посадову особу в очолюваному ним осередку МГО «Ми Українці», наділяє додатковими повноваженнями, призначає виконуючого обов’язки чи призначає на посаду будь-яку посадову особу в очолюваному ним первинному осередку МГО «Ми Українці» і у випадках, передбачених цим Статутом, погоджує протягом місяця таке звільнення (призначення) з Головою місцевого відділення вищого рівня;
 • є делегатом поза квотою Конференцій місцевого відділення вищого рівня;
 • головує на засіданнях (якщо керівництвом організації вищого рівня не прийнято іншого рішення) Зборів очолюваного.ним первинного осередку МГО «Ми Українці»;
 • представляє офіційну позицію первинного осередку з політичних та інших суспільно значимих питань;
 • без доручення діє від імені очолюваного ним первинного осередку;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами очолюваного ним первинного осередку;
 • розпоряджається коштами та майном очолюваного ним первинного осередку;
 • здійснює інші дії, спрямовані на виконання статутних завдань МГО «Ми Українці», рішень керівних органів МГО «Ми Українці», рішень представницьких і виконавчих органів очолюваного ним первинного осередку.

7.9. Заступники Голови.

7.9.1. Перший заступник і заступники Голови місцевого відділення (первинного осередку) МГО «Ми Українці» несуть відповідальність за визначений для кожного з них Головою місцевого відділення (первинного осередку) МГО «Ми Українці» напрямок роботи.

7.9.2. На час відсутності Голови місцевого відділення (первинного осередку) МГО «Ми Українці» або неможливості виконання ним своїх функцій за його дорученням або, в разі неможливості з тих чи інших причин прийняття цього рішення Головою місцевого відділення (первинного осередку) МГО «Ми Українці», згідно з рішенням Голови місцевого відділення МГО «Ми Українці» вищого рівня, перший заступник або, в разі неможливості виконання ним відповідних функцій з тих чи інших причин, вагомість яких визначається Головою місцевого відділення (первинного осередку), або, в разі неможливості прийняття Головою місцевого відділення МГО «Ми Українці» (первинного осередку) відповідного рішення, Головою місцевого відділення МГО «Ми Українці» вищого рівня, один із заступників виконує обов’язки Голови місцевого відділення (первинного осередку) МГО «Ми Українці».

7.10. Рада місцевого відділення МГО «Ми Українці».

7.10.1. Ради місцевих відділень МГО «Ми Українці» створюються на рівні районних, міських, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва та Севастополя відділень МГО «Ми Українці».

7.10.2. Члени Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» обираються Конференцією місцевого відділення МГО «Ми Українці» відповідного рівня за поданням Голови цього відділення.

7.10.3. Рада місцевого відділення МГО «Ми Українці»:

 • за рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці» та дорученням Голови Ради Старійшин МГО «Ми Українці» затверджує зразки печаток, штампів та іншої атрибутики місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • за дорученням Голови місцевого відділення розглядає внутрішньо організаційні конфліктні ситуації у місцевому відділенні МГО «Ми Українці», робить висновки, вносить рекомендації Голові місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • контролює відповідність дій виконавчих структур місцевого відділення МГО «Ми Українці», місцевих відділень нижчого рівня (первинних осередків) й окремих членів МГО „Ми Українці” місцевого відділення МГО «Ми Українці» нормам Статуту і Програми МГО «Ми Українці», чинному законодавству, рішенням керівних органів МГО «Ми Українці»;
 • за рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці» сприяє створенню (ліквідації) та розпуску місцевих відділень нижчого рівня;
 • приймає рішення про прийняття до МГО «Ми Українці» нових індивідуальних та колективних членів та виключення з неї;
 • приймає рішення про заснування (ліквідацію) видавництв та ЗМІ місцевого відділення;
 • за поданням Голови місцевого відділення МГО «Ми Українці» затверджує керівника прес-служби місцевого відділення;
 • затверджує головних редакторів ЗМІ місцевого відділення;
 • створює тимчасові та постійні комісії у залежності від потреб місцевого відділення;
 • за рішенням Конференції місцевого відділення перебирає на себе частину її повноважень.

7.11. Ревізійна комісія місцевого відділення МГО «Ми Українці».

7.11.1. З метою вирішення спірних питань між членами МГО «Ми Українці», а також з метою перевірки статутної діяльності місцевого відділення МГО «Ми Українці» діє Ревізійна комісія.

7.11.2. Ревізійна комісія місцевого відділення МГО «Ми Українці» обирається Конференцією місцевого відділення МГО «Ми Українці» строком на три роки у складі Голови і двох членів Ревізійної комісії. Члени Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» не можуть бути членами Ревізійної комісії.

7.11.3. Рішення Ревізійної комісії місцевого відділення МГО «Ми Українці» вважається дійсним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.

7.11.4. Вимоги щодо надання документів, необхідних для виконання Ревізійною комісією місцевого відділення МГО «Ми Українці» своїх функцій, є обов’язковими для виконання всіма членами і посадовими особами місцевого відділення МГО «Ми Українці» відповідного рівня.

7.11.5. Ревізійна комісія місцевого відділення МГО «Ми Українці» в своїй діяльності підзвітна Конференції місцевого відділення відповідного рівня, Ревізійній комісії організації вищого рівня.

7.11.6. Ревізійна комісія місцевого відділення МГО «Ми Українці»:

 • перевіряє виконання бюджету виконавчою структурою місцевого відділення відповідного рівня;
 • робить висновок щодо річних звітів та балансів місцевого відділення МГО «Ми Українці»;
 • контролює правильність використання коштів місцевого відділення МГО «Ми Українці» та її майна;
 • здійснює перевірку діяльності місцевих відділень (первинних осередків) нижчого рівня.

7.11.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться членами Ревізійної комісії за поданням Ради чи Голови місцевого відділення МГО «Ми Українці», за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів місцевого відділення МГО «Ми Українці».

7.11.8. Голова та члени Ревізійної комісії є делегатами Конференції місцевого відділення МГО «Ми Українці» поза квотою.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДІВ, ЗАСІДАНЬ РАДИ СТАРІЙШИН МГО «Ми Українці», КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ЗАСІДАНЬ РАД МІСЦЕВИХ ВІДДІЛЕНЬ МГО «Ми Українці», ЗБОРІВ ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ

8.1. Порядок скликання та проведення З’їздів.

8.1.1. З’їзд скликається за рішенням Ради Старійшин МГО «Ми Українці» за необхідністю, але не рідше одного разу на два роки. За цим рішенням визначаються: квоти представництва на З’їзді місцевих відділень, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Рада Старійшин МГО «Ми Українці» доводить ці відомості до місцевих відділень не пізніше ніж за один місяць до початку З’їзду.

8.1.2. Делегати З’їзду обираються на Конференціях місцевих відділень МГО «Ми| Українці» за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою Старійшин МГО «Ми Українці». Делегатами З’їзду поза квотою є члени Ради Старійшин МГО «Ми Українці», Голова і члени Ревізійної комісії МГО «Ми Українці».

8.1.3. У разі необхідності Голова Ради Старійшин, Рада Старійшин чи Правління МГО «Ми Українці» мають право скликати позачерговий З’їзд.

8.1.4. З’їзд є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від обраних делегатів З’їзду від місцевих відділень МГО «Ми Українці»: обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя та делегатів поза квотою (п.8.1.2).

8.1.5. Головує на З’їзді Голова Ради Старійшин МГО «Ми Українці», якщо З’їздом не прийнято іншого рішення з цього питання.

8.1.6. Як правило, рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

8.1.7. Рішення стосовно внесення змін та доповнень до Статуту МГО «Ми Українці», використання майна та коштів, обрання керівних органів та припинення діяльності МГО «Ми Українці» приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

8.2. Порядок скликання та проведення Ради Старійшин МГО «Ми Українці»

8.2.1. Рада Старійшин МГО «Ми Українці» скликається Головою Ради Старійшин МГО «Ми Українці» в разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

8.2.2. Засідання Ради Старійшин МГО «Ми Українці» є правомочними, якщо на них присутні більше половини її членів.

8.2.3. Рішення Ради Старійшин МГО «Ми Українці» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

8.2.4. В окремих випадках Рада Старійшин МГО «Ми Українці» може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

8.2.5. На засіданнях Ради Старійшин МГО «Ми Українці» головує Голова Ради Старійшин МГО «Ми Українці».

8.3. Порядок скликання та проведення Конференцій обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя місцевих відділень.

8.3.1. Конференція обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення скликається Головою відповідного відділення не рідше одного разу на рік.

8.3.2. Делегати на Конференцію обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення обираються на Конференціях місцевих відділень МГО «Ми Українці» нижчого рівня за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою відповідного обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва чи Севастополя місцевого відділення.

8.3.3. Делегатами Конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення поза квотою є члени Ради, а також Голова і члени Ревізійної комісії відповідного місцевого відділення.

8.3.4. Позачергова Конференція обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва чи Севастополя місцевого відділення скликається Головою відповідного відділення або на вимогу 1/3 членів відділення відповідного рівня, або на вимогу 1/2 відділень нижчого рівня.

8.3.5. Позачергова Конференція обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення може бути скликана Головою або Радою Старійшин МГО «Ми Українці». При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

8.3.6. Головує на Конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення Голова обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення, якщо керівництвом МГО «Ми Українці» (Головою, Радою Старійшин) не прийнято іншого рішення.

8.3.7. В разі прийняття керівництвом МГО «Ми Українці» (Головою Ради Старійшин, Радою Старійшин) спеціального рішення щодо головування на Конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Конференцією обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення.

8.3.8. В разі скликання Конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення за рішенням керівництва МГО «Ми Українці» (Голови Ради Старійшин, Ради Старійшин), питання щодо головування на Конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення вирішує або доводить до відома

конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення відповідне рішення керівництва МГО «Ми Українці» (Голови Ради Старійшин, Ради Старійшин) повноважний представник керівництва МГО «Ми Українці».

8.3.9. Конференція обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення є чинною за умови присутності на ній більше двох третин делегованих.

8.3.10. Як правило, рішення на Конференції обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на Конференції і повноваження яких визнані Конференцією.

8.3.11. В окремих випадках Конференція обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

8.4. Порядок скликання та проведення Конференцій районного (міського) місцевих відділень.

8.4.1. Конференція районного (міського) відділення скликається Головою відповідного відділення не рідше одного разу на рік.

8.4.2. Делегати на Конференцію районного (міського) відділення обираються на збо­рах первинних осередків МГО «Ми Українці» району (міста) за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою районного (міського) відділення. Делегатами Конференції районного (міського) відділення поза квотою є члени Ради, а також Голова і члени Ревізійної комісії відповідного місцевого відділення.

8.4.3. Позачергова Конференція районного (міського) відділення може бути скликана Головою районного (міського) відділення на вимогу 1/3 членів районного (міського) відділення, або на вимогу 1/2 первинних осередків районного (міського) відділення.

8.4.4. Позачергова Конференція районного (міського) відділення може бути скликана Головою відділення вищого рівня, аж до вищого керівництва МГО «Ми Українці» (Голова Ради Старійшин МГО «Ми Українці», Рада Старійшин МГО «Ми Українці»). При цьому в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів МГО «Ми Українці» остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

8.4.5. Головує на Конференції районного (міського) відділення Голова районного (міського) відділення МГО «Ми Українці», якщо Головою організації вищого рівня не прийнято іншого рішення. В разі прийняття Головою організації вищого рівня власного рішення щодо головування на Конференції районного (міського) відділення, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Конференцією районного (міського) відділення.

8.4.6. В разі скликання Конференції районного (міського) відділення за рішенням Голови організації вищого рівня, питання щодо головування на Конференції районного (міського) відділення вирішує або доводить до відома Конференції районного (міського) відділення відповідне рішення Голови організації вищого рівня повноважний представник керівництва організації вищого рівня.

8.4.7. Як правило, рішення на Конференції районного (міського) відділення приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на Конференції районного (міського) відділення і повноваження яких визнані Конференцією.

8.4.8. В окремих випадках Конференція районного (міського) відділення може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

8.5. Порядок скликання та проведення Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці».

8.5.1. Рада місцевого відділення МГО «Ми Українці» скликається Головою місцевого відділення МГО «Ми Українці» в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рада місцевого відділення МГО «Ми Українці» може бути скликана Головою (для обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення – Головою Ради Старійшин чи Радою Старійшин МГО «Ми Українці») організації вищого рівня, аж до вищого керівництва МГО «Ми Українці» (Голова Ради Старійшин, Рада Старійшин МГО «Ми Українці»). При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

8.5.2. Засідання Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

8.5.3. Головує на засіданні Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» Голова місцевого відділення МГО «Ми Українці», якщо Головою організації вищого рівня (для обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення – Головою Ради Старійшин чи Радою Старійшин МГО «Ми Українці») не прийнято іншого рішення. В разі прийняття керівництвом організації вищого рівня власного рішення щодо головування на засіданні Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» нижчого рівня, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Радою місцевого відділення МГО «Ми Українці» нижчого рівня.

8.5.4. В разі скликання Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» за рішенням Голови організації вищого рівня (для обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення – Голови Ради Старійшин чи Ради Старійшин МГО «Ми Українці»), питання щодо головування на засіданні Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» нижчого рівня вирішує (або доводить до відома Ради місцевого відділення МГО -Ми Українці» нижчого рівня відповідне рішення Голови організації вищого рівня (для обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя місцевого відділення – Голови Ради Старійшин чи Ради Старійшин МГО «Ми Українці») повноважний представник керівництва організації вищого рівня.

8.5.5. Рішення Ради місцевого відділення МГО «Ми Українці» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на ній членів.

8.5.6. В окремих випадках Рада місцевого відділення може прийняти спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

8.6. Порядок скликання та проведення Зборів первинних осередків.

8.6.1. Збори первинних осередків скликаються Головою осередку.

8.6.2. Періодичність проведення Зборів первинних осередків – не рідше одного разу на три місяці.

8.6.3. Позачергові Збори первинного осередку скликаються Головою осередку в разі необхідності або на вимогу 1/3 членів осередку.

8.6.4. Позачергові Збори осередку можуть бути скликані Головою організації вищого різня, аж до вищого керівництва МГО «Ми Українці» (Головою Ради Старійшин, Радою Старійшин МГО

Ми Українці»). При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

8.6.5. Головує на Зборах первинного осередку його Голова, якщо Головою організації вищого рівня не прийнято іншого рішення. В разі прийняття Головою організації вищого рівня власного рішення щодо головування на Зборах осередку, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Зборами первинного осередку.

8.6.6. В разі скликання Зборів осередку за рішенням Голови організації вищого рівня, питання щодо головування на Зборах осередку вирішує (або доводить до відома Зборів осередку відповідне рішення Голови організації вищого рівня) повноважний представник керівництва організації вищого рівня.

8.6.7. Збори є чинними за умови присутності на них більше половини членів осередку.

8.6.8. Рішення Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів осередку, присутніх на них.

8.6.9. В окремих випадках Зборами може бути прийняте спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МГО «Ми Українці»

9.1. Припинення діяльності МГО «Ми Українці» може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація МГО «Ми Українці» здійснюється за рішенням З’їзду МГО «Ми Українці».

9.3. Ліквідація МГО «Ми Українці» здійснюється за рішенням З’їзду або за рішенням суду.

9.4. У випадку ліквідації МГО «Ми Українці» орган, який прийняв рішення про ліквідацію МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію, яка вирішує питання, пов’язані з фінансами МГО «Ми Українці», її майном, науково-технічною документацією.

9.5. Кошти та майно МГО «Ми Українці», в тому числі і у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

9.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження З’їзду.

СТАТТЯ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ МГО «Ми Українці».

10.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

10.2. Зміни та доповнення до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.