Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Статут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

VI З’їздом Міжнародної громадської організації «Ми Українці»

Протоколом №7 від 30 вересня 2017 року

Статут Громадської організації "Міжнародне гуманітарне об'єднання "Ми Українці"

 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці», іменована в подальшому ГО «МГО «Ми Українці» або Об’єднання, є неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, і створена відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання».

1.2. У своїй діяльності ГО «МГО «Ми Українці» керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,  чинним законодавством України та даним Статутом.

1.3. ГО «МГО «Ми Українці» діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності, самоврядування, незалежності, законності і гласності.

1.4. Втручання державних органів та посадових осіб у діяльність ГО «МГО «Ми Українці», так само як і втручання ГО «МГО «Ми Українці» у діяльність державних органів, посадових осіб та у діяльність інших громадських об’єднань  не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Найменування ГО «МГО «Ми Українці»:

 • українською мовою: Громадська організація «Міжнародне гуманітарне об’єднання «Ми Українці»;
 • скорочене найменування українською мовою: ГО «МГО «Ми Українці»;
 • англійською мовою: Social organization «International  humanitarian association "We are Ukrainians".
 • скорочене найменування англійською мовою: SO «IHA «WeareUkrainians».

 1.6.Місцезнаходження Об’єднання: Україна, м. Київ.

 1.7. ГО «МГО «Ми Українці» має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на всю територію України.

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ГО «МГО «Ми Українці»

2.1. Головною метою створення ГО «МГО «Ми Українці» є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів як в Україні, так і за її межами, сприяння розвитку й утвердженню патріотично свідомої, зростаючої громадської сили, здатної консолідувати суспільство та сприяти створенню умов для вільного й заможного життя кожного громадянина своєї країни.

2.2. Завданнями ГО «МГО «Ми Українці» є:

 • вивчення політичних, економічних, соціальних, правових інтересів населення та участь у розробці відповідних програм, що відповідають цим інтересам;
 • участь у створенні демократичних, економічних, соціальних та екологічних умов для підвищення рівня життя й добробуту народу і гарантованого забезпечення соціального захисту громадян України;
 • сприяння захисту членів ГО «МГО «Ми Українці» від свавілля бюрократії, егоїзму та зловживань окремих груп населення, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влади;
 • сприяння культурно-національному відродженню та розвитку всіх національних і культурних груп населення, які проживають в Україні й за її межами та знаходяться в гармонії з вимогами та потребами української культури.

2.3. Для виконання мети та статутних завдань ГО «МГО «Ми Українці» у порядку, встановленому чинним законодавством:

2.3.1. сприяє зміцненню демократичних інститутів в Україні через зусилля неурядових організацій, проведенню наукових досліджень у сфері розбудови громадянського суспільства з використанням міжнародних стандартів;

2.3.2. сприяє розвитку правової системи України з метою кращої адаптації до соціальних потреб суспільства, заохоченню та підтримці наукової діяльності у сфері права економіки та державного управління;

2.3.3. сприяє розвитку законодавства шляхом участі у проведенні незалежних досліджень та аналізу;

2.3.4. підтримує розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні, у тому числі й засобів масової інформації; засновує власні засоби масової інформації;

2.3.5. бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних, регіональних та місцевих програм, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, культури, мистецтва, освіти та науки тощо;

2.3.6. проводить незалежні соціологічні опитування, вивчає громадську думку, у т.ч. з питань діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;

2.3.7. взаємодіє з державними органами влади і управління з питань проведення громадських досліджень щодо розвитку громадянського суспільства, економічної та політичної ситуації;

2.3.8. проводить  мирні зібрання;

2.3.9. вносить пропозиції до органів державної влади з питань статутної діяльності, пропонує в органи державної влади та місцевого самоврядування своїх представників;

2.3.10. може одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.3.11. створює госпрозрахункові установи та організації із статусом юридичної особи, засновує підприємства;

2.3.12. бере участь в організації та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;

2.3.13. представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів ГО «МГО «Ми Українці» у державних та недержавних органах і установах;

2.3.14. здійснює інші дії, не заборонені чинним законодавством для неприбуткових організацій.

РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГО «МГО «Ми Українці»

3.1. ГО «МГО «Ми Українці» є юридичною особою з моменту її реєстрації в установленому законом порядку, має майнові та немайнові права, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, в т.ч. і валютний, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки, власну символіку, зразки якої затверджуються Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

3.2. Символіка ГО «МГО «Ми Українці» (прапор, емблема) реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. ГО «МГО «Ми Українці» може виступати учасником цивільно-правових відносин, бути позивачем та відповідачем у судах.

3.4. ГО «МГО «Ми Українці» не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а вони не відповідають за зобов’язаннями ГО «МГО «Ми Українці».

3.5. Держава не відповідає за зобов’язаннями ГО «МГО «Ми Українці», а ГО «МГО «Ми Українці» не відповідає за зобов’язаннями держави.

3.6. ГО «МГО «Ми Українці» відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення.

3.7. Здійснюючи свою діяльність, ГО «МГО «Ми Українці» має право укладати від свого імені будь-які угоди, договори, контракти відповідно до чинного законодавства України, а також може об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі.

3.8. Для здійснення своїх статутних завдань ГО «МГО «Ми Українці» спирається на свої відокремлені підрозділи, які утворюються в Україні за територіальним принципом. Відокремлені підрозділи Об’єднання у своїй діяльності керуються цим Статутом.

РОЗДІЛ 4. КОШТИ ТА МАЙНО ГО «МГО «МИ УКРАЇНЦІ»

4.1. ГО «МГО «Ми Українці» може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

4.2. ГО «МГО «Ми Українці»  набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Обєднання або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших не заборонених закономпідставах.

4.3. Майно Об’єднання складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Об’єднання, інших джерел, не заборонених законом. ГО «МГО «Ми Українці» може мати у власності будови і споруди виробничого і невиробничого призначення, житлові будинки, земельні ділянки, обладнання, устаткування, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Об’єднання.

4.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Об’єднання, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.5. Доходи (прибутки) Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Об’єднання, реалізації статутних завдань, мети та напрямів діяльності Об’єднання , визначених цим Статутом.

4.6. Обєднання має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Об’єднання в грошовій або іншій формі. 

4.7. Об’єднання несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві власності майном. Члени Об’єднання не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання.

4.8. Об’єднання  зобов’язане вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

4.9. Державний контроль за діяльністю Об’єднання здійснюється уповноваженими  державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

4.10. У разі припинення Об’єднання  його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Об’єднання, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ОБЄДНАННІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

5.1. Членами ГО «МГО «Ми Українці» є її засновники та інші особи, які виявили бажання брати участь у роботі ГО «МГО «Ми Українці», підтримують мету і завдання ГО «МГО «Ми Українці», визнають її Статут і були прийняті у члени ГО «МГО «Ми Українці» в порядку, зазначеному у цьому Статуті.

5.2. Членство у ГО «МГО «Ми Українці» є добровільним.

5.3. Членами ГО «МГО «Ми Українці» можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років і перебувають на території України на законних підставах. Вони приймаються на підставі письмової заяви, яка подається до Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці».

Заява про вступ до ГО «МГО «Ми Українці» може подаватися безпосередньо до Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». Рішення про прийом в члени ГО «МГО «Ми Українці» приймається більшістю голосів від присутніх на  засіданнях Рад відповідних відокремлених підрозділів або Ради Старійшин МГО «Ми Українці».

5.4. Добровільно членство у ГО «МГО «Ми Українці» припиняється на підставі письмової заяви особи, яка подається до подається до Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» або до Ради Старійшин Об’єднання.

5.5. Права та обов’язки членів ГО «МГО «Ми Українці» реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

5.6.1. Член ГО «МГО «Ми Українці» має право:

 • брати безпосередню участь у виробленні й реалізації планів діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • вільно викладати свої погляди і вносити пропозиції щодо напрямку діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирати і бути обраним до керівних органів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • отримувати інформацію про напрямки діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • подавати пропозиції, заяви, апеляції до Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», оскаржувати рішення  керівних органів відокремлених підрозділів Об’єднання шляхом подання письмової заяви до Голови Ради Старійшин;
 • розраховувати на підтримку ГО «МГО «Ми Українці», захист з боку ГО «МГО «Ми Українці» своєї честі та гідності, звертатися до керівних органів Об’єднання для захисту своїх прав та законних інтересів;
 • оскаржувати дії, бездіяльність або рішення керівних органів Обєднання до суду, відповідно до законодавства, чинного на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
 • вільно виходити з ГО «МГО «Ми Українці».
 • користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

5.6.2. Член ГО «МГО «Ми Українці» зобов’язаний:

 • дотримуватись у своїй діяльності Статуту ГО «МГО «Ми Українці»;
 • проявляти ініціативу у вирішенні завдань ГО «МГО «Ми Українці»;
 • виконувати рішення керівних органів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • дбати про авторитет ГО «МГО «Ми Українці» і поширювати її вплив на політичне і громадське життя шляхом участі у проведенні мирних зібрань у встановленому порядку;
 • вчасно сплачувати членські внески.

5.7. Член ГО «МГО «Ми Українці» вибуває з ГО «МГО «Ми Українці»:

 • на підставі письмової заяви, поданої до органу, який приймає рішення про прийняття у члени ГО «МГО «Ми Українці» або до Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • в разі виключення з членів ГО «МГО «Ми Українці» за рішенням керівного органу відокремленого підрозділу, Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» чи З’їзду.

5.8. Члени керівних органів відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» (Голова відокремленого підрозділу та його заступники) можуть бути виключені з ГО «МГО «Ми Українці» лише за рішенням керівних органів ГО «МГО «Ми Українці» вищого рівня.

5.9. Член Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», Голова Ради Старійшин  та його заступники можуть бути виключені з членів ГО «МГО «Ми Українці» виключно за рішенням З’їзду ГО «МГО «Ми Українці».

5.10. Член ГО «МГО «Ми Українці» виключений з ГО «МГО «Ми Українці», може бути відновлений за рішенням органу, не нижчого за той, рішенням якого член ГО «МГО «Ми Українці» був виключений. Рішення З’їзду ГО «МГО «Ми Українці» є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.11. Підставою для виключення з ГО «МГО «Ми Українці» є порушення вимог Статуту ГО «МГО «Ми Українці», невиконання рішень керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», у випадку дискредитації ГО «МГО «Ми Українці» або втрати довіри до члена ГО «МГО «Ми Українці».

5.12. У випадку вибуття з ГО «МГО «Ми Українці» в обліковій картці колишнього члена робиться відповідний запис, а копія рішення видається особі, що вибула з ГО «МГО «Ми Українці», на її вимогу.

5.13. Після припинення членства у ГО «МГО «Ми Українці» сплачені членські внески не повертаються.

РОЗДІЛ 6. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГО «МГО «Ми Українці»

6.1. Керівними органами ГО «МГО «Ми Українці» є:

 • З’їзд;
 • Рада Старійшин;
 • Голова Ради Старійшин;

6.2. Вищим керівним органом ГО «МГО «Ми Українці» є З’їзд.

6.2.1. З’їзд має право приймати остаточне рішення щодо будь-яких питань діяльності ГО «МГО «Ми Українці», в тому числі і з тих, що передані З’їзду до компетенції  Ради Старійшин чи  відокремлених підрозділів Об’єднання та скасовувати будь-які їхні рішення.

6.2.2. Виключно З’їзд:

 • визначає основні напрямки діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • затверджує Статут, приймає рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та затверджує його;
 • затверджує першочергові завдання ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирає терміном на п’ять років Голову Ради Старійшин та Раду Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • заслуховує та затверджує звіт Голови Ради Старійшин про результати діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • обирає Голову та членів Контрольно – ревізійної комісії строком на п’ять років;
 • заслуховує та затверджує звіти щодо діяльності Контрольно – ревізійної комісії;
 • приймає рішення про припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію;
 • реалізує право власності на майно та кошти ГО «МГО « Ми Українці;
 • вирішує інші питання діяльності ГО «МГО « Ми Українці».

6.2.3. Всі рішення  З’їзду, за винятком рішень про припинення діяльності Об’єднання та про внесення змін та доповнень до цього Статуту, приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Рішення про припинення діяльності Об’єднання та про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймаються кваліфікованою більшістю 3/4 голосів присутніх на З’їзді делегатів. Також 3/4 голосів приймається рішення щодо відчуження майна на суму, що становить 50% і більше відсотків майна Об’єднання.

За рішенням Ради Старійшин З’їзд може проводитися шляхом використання засобів звязку. В разі прийняття такого рішення Рада Старійшин розробляє та затверджує порядок проведення Зїзду з використанням засобів зв’язку. Рішення, прийняті на З’їзді, проведеному з використанням засобів зв’язку, оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

6.2.4. З’їзд скликається за рішенням Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» за необхідністю, але не рідше одного разу на два роки. За цим рішенням визначаються: квоти представництва на З’їзді відокремлених підрозділів, час і місце його проведення, попередній порядок денний. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» доводить ці відомості до відокремлених підрозділів не пізніше ніж за один місяць до початку З’їзду.

6.2.5. Делегати З’їзду обираються на Конференціях відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». Делегатами З’їзду поза квотою є члени Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», Голова і члени Ревізійної комісії ГО «МГО «Ми Українці».

6.2.6. Зїзд може бути скликаний позачергово:

1) за ініціативи Ради Старійшин;

2) на вимогу Контрольно-ревізійної комісії;

3) на вмотивовану вимогу не менше як 10 % членів ГО «МГО «Ми Українці»;

4) на вмотивовану вимогу керівників половини відокремлених підрозділів Організації.

6.2.7. З’їзд є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 1/2 від обраних делегатів З’їзду від відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»: районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя та делегатів поза квотою.

6.2.8. Головує на З’їзді Голова Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», якщо З’їздом не прийнято іншого рішення з цього питання.

6.3. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» є виконавчим органом Обєднання.

6.3.1. Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»:

 • приймає рішення про створення (ліквідацію) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів ГО « МГО «Ми Українці»;
 • визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
 • погоджує рішення Голови Ради Старійшин про призначення та звільнення голів обласних, республіканського в АРК, міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці»;
 • розробляє Стратегічні напрямки діяльності та першочергові завдання ГО «МГО «Ми Українці» та подає їх на затвердження до З’їзду;
 • приймає рішення про створення (ліквідацію) госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, затверджує їх Статути (Положення), призначає та звільняє їх керівників;
 • здійснює господарське управління коштами і майном ГО «МГО «Ми Українці»;
 • затверджує внутрішні положення щодо діяльності ГО «МГО «Ми Українці»;
 • забезпечує ефективну діяльність відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» шляхом надання останнім практичної допомоги та контролюють їх діяльність;
 • відповідно до рішення З’їзду вирішує інші питання діяльності ГО «МГО «Ми Українці».

6.3.2. Рада Старійшин обирається З’їздом ГО «МГО «Ми Українці» строком на п’ять років у складі не більше ніж 40 осіб. Члени Ради Старійшин є делегатами З’їзду поза квотою.

6.3.3. Члени Ради Старійшин МГО «Ми Українці» не можуть бути членами Контрольно – Ревізійної комісії.

6.3.4. Голови обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів є членами Ради Старійшин за посадою.

6.3.5. Чергове засідання Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» скликається не рідше ніж один раз на шість місяців. Засідання Ради Старійшин є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради Старійшин, присутніх на її засіданні. Позачергове засідання Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» скликається за ініціативою Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», першого заступника або заступників Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

6.4. Голова Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом.

 

6.4.1. Голова Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» обираєтьсяЗїздом строком на пять років.

 

6.4.1.Голова Ради Старійшин:

 • очолює та організовує роботу Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • виносить питання на розгляд З’їзду, Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» та головує на їхніх засіданнях;
 • організовує сприяння роботі ГО «МГО «Ми Українці» з боку органів державної влади, інших державних структур, суб’єктів підприємництва;
 • укладає і підписує угоди, договори, контракти від імені ГО «МГО «Ми Українці»;
 • видає доручення, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання членами ГО «МГО «Ми Українці»;
 • підписує протоколи засідань та рішення Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»;
 • призначає та звільняє з посад з числа членів Ради Старійшин, за погодженням з Радою Старійшин шляхом голосування, першого заступника та заступників Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці», визначає коло їх обов’язків і повноважень;
 • координує міжнародні зв’язки ГО «МГО «Ми Українці»;
 • має право підпису фінансових документів як перша особа;
 • розпоряджається коштами та майном ГО «МГО «Ми Українці» відповідно до рішення Ради Старійшин або З’їзду;
 • відкриває рахунки в установах банків, в тому числі і валютні;
 • звітує не рідше одного разу на два роки перед Зїздом про свою діяльність та діяльність Ради Старійшин.

6.4.2. На час відсутності Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» або неможливості виконання ним своїх функцій повноваження Голови Ради Старійшин виконує його перший заступник. У разі неможливості з тих чи інших причин виконання ним відповідних функцій, за дорученням Голови Ради Старійшин або за рішенням Ради Старійшин обов’язки Голови Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» виконує один із його заступників.

6.5. Контрольно – ревізійна комісія ГО «МГО «Ми Українці».

6.5.1. Контрольно – ревізійна комісія здійснює перевірку статутної діяльності ГО «МГО «Ми Українці» та фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових установ, організацій створених ГО «МГО «Ми Українці», заснованих нею підприємств.

6.5.2. Контрольно – ревізійна комісія обирається З’їздом ГО «МГО «Ми Українці» строком на п’ять років у складі трьох осіб.

6.5.3. Рішення Контрольно – ревізійної комісії є чинним, якщо за нього проголосували більшість її членів. Рішення Контрольно – ревізійної комісії є обов’язковим для виконання всіма членами МГО «Ми Українці» і може бути скасоване лише рішенням З’їзду.

6.5.4. Контрольно – ревізійна комісія підзвітна лише З’їзду і діє на підставі Положення про неї, що затверджується Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці».

6.5.5. Голова та члени Контрольно – ревізійної комісії є делегатами З’їзду поза квотою.

РОЗДІЛ 7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  Громадської ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ГО «МГО «Ми Українці» можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради Старійшин подається до Ради Старійшин, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а такожГолову Ради Старійшин дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою Старійшин - повторна скарга подається до З’їзду, якій зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Ради Старійшин, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Ради Старійшин - подається до Голови Ради Старійшин, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 30 днів і дати на них належну відповідь (на прохання заявника — письмову), із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Ради Старійшин, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою  Ради Старійшин - повторна скарга подається до З’їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради Старійшин дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому Зїзді, є підставою для скликання такого Зїзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3.Рішення Зїзду може бути оскаржено до суду, відповідно до чинного законодавства на момент  такого оскарження.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації  (групи членів).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обовязки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

РОЗДІЛ 8. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГО «МГО «Ми Українці»

8.1. На території міст, районів у містах, районів, областей, Автономної Республіки Крим, міські міст Києва та Севастополя, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, ГО «МГО «Ми Українці» може утворювати відповідні відокремлені підрозділи. Районні відокремлені підрозділи у містах із районним поділом входять до складу міського відокремленого підрозділу; міський відокремлений підрозділ міст районного підпорядкування входять до складу районного відокремленого підрозділу; міські відокремлені підрозділи  у містах обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) підпорядкування та районні відокремлені підрозділи  входять до складу обласного відокремленого підрозділу  (республіканського в Автономній Республіці Крим).

8.2. Районні, районні у містах, міські,обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим, міські міст Києва і Севастополя відокремлені підрозділи створюються рішенням Ради Старійшин ГО «МГО «Ми Українці» у кількості не менше трьох осіб, які подали заяви про вступ до ГО «МГО «Ми Українці». У рішенні вказується порядок скликання Конференцій(зборів) зі створення відокремленого підрозділу, їх порядок денний та призначається голова оргкомітету з підготовки Конференцій(зборів).

8.3. Відокремлені підрозділи ГО «МГО «Ми Українці» у своїй діяльності керуються цим Статутом.

8.4. Відокремлені підрозділи  не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання».

8.6. На місцевому рівні ГО «МГО «Ми Українці» має таку структуру статутних органів:

 • для районних, обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київського і Севастопольського міських відокремлених підрозділів – Конференція, Голова, Рада;
 • для міських та районних у містах відокремлених підрозділів – Збори, Голова.

8.7. Конференція відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» та Збори відокремленого підрозділу є вищими представницькими органами на відповідному для них рівні.

8.8. Голова відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» очолює та організовує діяльність відокремленого підрозділу, скликає Конференцію чи Збори очолюваного ним відокремленого підрозділу, організовує діяльність відокремленого підрозділу.

8.8.1. Голова відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» може мати від 1 до 3 заступників.

8.9. Рада відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці».

8.9.1. Ради відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» створюються на рівні районних, обласних, республіканського в Автономній Республіці Крим, міських міст Києва та Севастополя відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці».

8.9.2. Члени Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» обираються Конференцією відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» відповідного рівня за поданням Голови цього відокремленого підрозділу.

8.9.3. Рада відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» здійснює виконавчі функції у період між засіданнями Конференції або Зборів.

8.10. Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів скликається Головою відповідного відокремленого підрозділу не рідше одного разу на рік.

8.10.1. Делегати на Конференцію районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу обираються на Конференціях відокремлених підрозділів ГО «МГО «Ми Українці» нижчого рівня за рівною квотою представництва, величина якої визначається Радою відповідного районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва чи Севастополя відокремленого підрозділу.

8.10.2. Делегатами Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу поза квотою є члени Ради, а також Голова відповідного відокремленого підрозділу.

8.10.3. Позачергова Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва чи Севастополя відокремленого підрозділу скликається Головою відповідного відділення або на вимогу 1/3 членів відокремленого підрозділу відповідного рівня, або на вимогу 1/2 відокремлених підрозділів нижчого рівня.

8.10.4. Позачергова Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу може бути скликана Головою Ради Старійшин або Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці». При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва відокремленого підрозділу вищого рівня.

8.10.5. Головує на Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу Голова районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу.

8.10.6. Конференція районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу є чинною за умови присутності на ній більше двох третин делегованих.

8.10.7. Рішення на Конференції районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремленого підрозділу приймаються простою більшістю голосів делегатів, зареєстрованих на Конференції і повноваження яких визнані Конференцією.

8.11. Порядок скликання та проведення Зборів районного у місті, міського відокремлених підрозділів.

8.11.1. Збори відокремленого підрозділу скликаються Головою відокремленого підрозділу.

8.11.2. Періодичність проведення Зборів відокремленого підрозділу – не рідше одного разу на рік.

8.11.3. Позачергові Збори відокремленого підрозділу скликаються Головою відокремленого підрозділу в разі необхідності або на вимогу 1/3 членів відокремленого підрозділу.

8.11.4. Позачергові Збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані Головою організації вищого різня, аж до вищого керівництва ГО «МГО «Ми Українці» (Головою Ради Старійшин, Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»). При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

8.12.5. Головує на Зборах відокремленого підрозділу його Голова.

8.12.6. Збори є чинними за умови присутності на них більше половини членів відокремленого підрозділу.

8.12.7. Рішення Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів відокремленого підрозділу, присутніх на них.

8.12.8. В окремих випадках Зборами може бути прийняте спеціальне рішення щодо порядку розгляду і прийняття рішення з конкретного питання.

8.13. Порядок скликання та проведення Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці».

8.13.1. Рада відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» скликається Головою відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» в разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рада відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» може бути скликана Головою (для районного, обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, міського міст Києва і Севастополя відокремлених підрозділів – Головою Ради Старійшин чи Радою Старійшин ГО «МГО «Ми Українці») організації вищого рівня, аж до вищого керівництва ГО «МГО «Ми Українці» (Голова Ради Старійшин, Рада Старійшин ГО «МГО «Ми Українці»). При цьому, в разі конфлікту рішень між керівництвом різних рівнів структури керівних органів ГО «МГО «Ми Українці», остаточним є рішення керівництва організації вищого рівня.

8.13.2. Засідання Ради відокремленого підрозділу  ГО «МГО «Ми Українці» є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

8.13.3. Головує на засіданні Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» Голова відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці».

8.13.5. Рішення Ради відокремленого підрозділу ГО «МГО «Ми Українці» вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на ній членів.

8.14. Голови відокремлених підрозділів призначаються та звільняються з посад Радою Старійшин шляхом голосування.

РОЗДІЛ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «МГО «Ми Українці»

9.1. Припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці» може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація ГО «МГО «Ми Українці» здійснюється за рішенням З’їзду ГО «МГО «Ми Українці».

9.3. Ліквідація ГО «МГО «Ми Українці» здійснюється за рішенням З’їзду або за рішенням суду.

9.4. Рішення стосовно реорганізації та припинення діяльності ГО «МГО «Ми Українці» приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів делегатів, зареєстрованих на З’їзді і повноваження яких визнані З’їздом.

9.5. У випадку ліквідації ГО «МГО «Ми Українці» орган, який прийняв рішення про ліквідацію ГО «МГО «Ми Українці», створює ліквідаційну комісію, яка вирішує питання, пов’язані з фінансами ГО «МГО «Ми Українці», її майном, науково-технічною документацією.

9.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження З’їзду.

9.7. У разі припинення МГО «Ми Українці»  її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами МГО «Ми Українці», і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

РОЗДІЛ 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГО «МГО «Ми Українці».

10.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

10.2. Зміни і доповнення до Статуту вносяться за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх на З’їзді делегатів.

10.3. Зміни та доповнення до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

Голова Зїзду                                                                                                                 Л.М. Горбунова

Секретар З’їзду                                                                                                             Л.М. Арнаутова