Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Положення про інститут суспільних ініціатив.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради Старійшин
Міжнародної громадської організації
«Ми
Українці»

ПОЛОЖЕННЯ
про Інститут суспільних ініціатив
Міжнародноїгромадськоїорганізації «МиУкраїнці»

 

І. Загальніположення

1.1.Інститут суспільних ініціативМіжнародноїгромадськоїорганізації «МиУкраїнці» (надаліІнститут) єструктурнимпідрозділомМіжнародноїгромадськоїорганізації «МиУкраїнці» (надаліМГО).

1.2. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  Статутом МГО, наказами, розпорядженнями та іншими рішеннями  Ради Старійшин  та З’їзду МГО, а також цим Положенням.

1.3. Основним завданням діяльності Інституту є :

·   сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов'язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод;

  • участь у процесі прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України;
  •  сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • сприяння реалізації конституційних прав права шляхом внесення до органів державної влади,  пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади ;
  • сприяння забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування;

1.4. Основною метою діяльності Інституту є:

·         вдосконалення законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення політологічних і соціологічних досліджень;

·        створення наукових, правових, організаційних, економічних умов для розвитку законодавства України, проведенню в Україні правової реформи і її складових: парламентської, адміністративної, судової та реформи місцевого самоврядування;

·        боротьба з корупцією, адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу (ЄС) .

 

ІІ. Питання діяльності Інституту:

2.1. Інститут відповідно до покладених на нього завдань:

·        розробляє та подає на розгляд органів державної влади пропозиції щодо проведення в Україні правової реформи, включаючи всі її складові: парламентську, адміністративну, судову та реформу місцевого самоврядування;  боротьби з корупцією;

·        формує та мобілізує громадську думку щодо спротиву незаконним діям органів влади, спрямованих на звуження обсягу конституційних прав і свобод громадян;

·        організовує широке експертне і громадське обговорення конституційних та законотворчих ініціатив, які висуваються громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства;

·        виробляє і виносить на громадське обговорення власні конституційні та законотворчі  ініціативи;

·        здійснює стратегічне прогнозування розвитку законодавства, підготовку проектів планів законодавчих робіт;

·        сприяє долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;

·        збирає, обробляє та поширює інформацію, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та перспектив демократизації різних сфер життя;

·        аналізує реальний стан та тенденції розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розробка на базі цього рекомендацій державним органам, політичним партіям та громадським об’єднанням щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;

 

2.2. Виконує інші функції відповідно до завдань, передбачених Статутом МГО та дорученнями керівництва МГО. 

2.3. Інститут відповідно до покладених на нього завдань має право:

2.3.1. Одержувати у встановленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Інститут завдань.

2.3.2. Залучати працівників інших структурних підрозділів МГО для підготовки або розробки і здійснення заходів, які проводяться Інститутом відповідно до покладених на нього завдань.

2.3.3. Вносити Раді Старійшин МГО пропозиції стосовно покращення діяльності МГО та Інституту.

2.3.4. На умовах співпраці залучати працівників інститутів громадського суспільства, юридичних компаній, адвокатів до аналізу  та експертизи громадських ініціатив щодо суспільного розвитку України.

2.4. Інститут очолює директор Інституту, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Ради Старійшин за погодженням з Радою старійшин МГО у встановленому законодавством порядку, має вищу юридичну освіту.

2.5. Працівники Інституту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Інституту у встановленому законодавством порядку і мають відповідати кваліфікаційним вимогам.

2.6. Директор та інші працівники Інституту виконують обов’язки відповідно до затверджених посадових інструкцій.

2.7. Робота Інституту проводиться відповідно до планів роботи МГО та Інституту.

2.8. Директор Інституту:

2.8.1. Забезпечує діяльність Інституту.

2.8.2. Організовує та контролює роботу Інституту, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання наказів, розпоряджень та інших рішень  керівництва МГО.

2.8.3. Забезпечує дотримання вимог виконавської дисципліни працівниками Інституту.

2.8.4. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Інститут завдань і здійснення ним своїх повноважень.

2.8.5. Розподіляє обов’язки між працівниками Інституту, визначає ступінь їх відповідальності, а також забезпечує дотримання працівниками Інституту  порядку і регламенту роботи МГО.

2.8.6. Подає Раді Старійшин МГО пропозиції щодо покращення діяльності МГО та Інституту.

2.8.7. Представляє в установленому порядку працівників Інституту для  заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.8.8. Планує роботу Інституту, проводить наради з питань діяльності Інституту.

2.8.9. Здійснює інші функції відповідно до доручень Ради Старійшин МГО.

ІІІ. Організація роботи Інституту.

3.1. Для належної роботи Іституту виділяється  окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

3.2. Реєстрація  всіх звернень та громадських ініціатив , які надходять до Інституту чи МГО, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та комп'ютерної реєстрації.

3.3. Для забезпечення ефективної роботи Інституту, керівник МГО за поданням директора Інституту  залучає членів МГО, до компетенції яких належать питання, порушені в зверненні ,що надійшло.