Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

МГО «Ми Українці» на ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток громадянського суспільства : духовність і право»

26-29 вересня 2013 року в с. Гута Івано-Франківській області в Резиденції «Синьогора» відбулася  ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток громадянського суспільства : духовність і право», присвячена 1025 – річчю Хрещення Київської Русі. Представники Міжнародної громадської організації «Ми Українці»  прийняли активну участь в роботі Конференції: виступили з доповідями, провели виставку сучасної української  вишивки (майстриня Тетяна Протчева). Зокрема в своїй доповіді «Роль громадських організацій в наданні безоплатної правової допомоги», голова Ради Старійшин МГО «Ми Українці» Лідія Горбунова зазначила:

Особливо важливою проблемою у розбудові українського громадянського суспільства, яка потребує постійної уваги та негайного вирішення, є взаємодія суспільства з державою. Невміння громадян зорієнтуватися у чинному законодавстві, захистити свої права – та ще у контексті відсутності належної уваги певних державних органів до запитів людей, - суттєво ускладнює, а то й робить неможливим будь-які серйозні починання, що здійснюються державою, адже це невміння й незнання законів ускладнює процес реального наповнення конкретним змістом конституційних положень і, зрештою, є серйозною перепоною на шляху України до побудови справді європейського суспільства.

Задекларувавши у Конституції України право кожного отримати правову допомогу, державі необхідно ще й забезпечити його реалізацію. Тим більше, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком саме держави. 

На виконання Конституції України, прийнято Закон «Про безоплатну правову допомогу», який певною мірою врегулював механізм надання безоплатної правової допомоги. Міжнародна громадська організація «Ми Українці» має на меті привернути увагу суспільства та правників зокрема до необхідності створення ефективної системи надання безоплатної правової допомоги. Наразі всі учасники процесу не лише чітко усвідомлюють необхідність розвитку культури надання безоплатної правової допомоги, але й готові до практичних дій у цьому напрямку. Ми переконані, що саме завдяки особистій зацікавленості юристів та адвокатів та за підтримки громадських організацій та засобів масової інформації нам вдасться створити ефективну систему надання безоплатної правової допомоги тим, хто її потребує найбільше, а первинну безоплатну правову  допомогу ми маємо змогу забезпечити  навіть без участі держави.

Поділюся своїм досвідом щодо надання безоплатної правової допомоги нашою Міжнародною громадською організацією «Ми Українці».

Наша організацію створена 26 лютого 2007 року. Нині налічує майже 3 тис. членів, має 24 обласних та 46 районних і міських відділень; відбувається її активний структурний розвиток у всіх регіонах України та за кордоном.

Головна мета: Забезпечення та захист конституційних прав і свобод кожної людини.

Основні завдання:  Об’єднати усі громадські сили для досягнення благополуччя та добробуту кожного мешканця України. Послідовно та системно сприяти політиці консолідації українського суспільства шляхом спільної участі в ефективному розв’язанні соціально- та економіко-правових, культурних, етнополітичних, міжконфесійних, гуманітарних та інших проблем.

Напрями діяльності:

 • Консолідація зусиль усіх секторів суспільства навколо вирішення проблем окремої особи та суспільства в цілому;
 • Моніторинг дотримання прав людини та виявлення проблемв цьому напрямку;
 • Правова допомога населенню щодо їх захисту прав та свобод;
 • Поглиблення правової обізнаності та правосвідомості громадян України;
 • Популяризація та сприяння розвитку української культури та мистецтва;
 • Сприяння розвитку продуктивного потенціалу суспільства;
 • Сприяння впровадженню державних програм переходу до інвестиційно-інноваційного типу економічного розвитку країни та ін.

Довгострокові програми, які нині реалізуються за власної ініціативи:

 • Інтернет-сайт організації та друковане інформаційно-просвітницьке видання - газета «Ми всі українці»;
 • Розбудова мережі Гуманітарно-правових центрів для надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • Постійно діюча безкоштовна юридична консультація на сторінці Інтернет-сайту організації;
 • Серія друкованих посібників «Права та обов‘язки українців»;
 • Культурно – мистецький проект « Ми українці»: фестивалі, конкурси, виставки та інше

Самий головний наш проект створення мережі Гуманітарно-правових центрів для надання безоплатної первинної правової допомоги;

Проект спрямований на допомогу усуненню нерівності серед мешканців нашої держави у доступі до юридичних послуг через зміцнення системи надання безоплатної первинної правової допомоги, в першу чергу, малозабезпеченим верствам населення, на базі Гуманітарно-правових центрів МГО «Ми українці». Проект зміцнюватиме засади та розвиватиме також практику державно-приватного партнерства.

У травні 2012 р. було затверджено Типове положення про Гуманітарно-правовий центр Міжнародної громадської організації «Ми українці» (далі - Центр). На його підставі вже розпочали роботу 6 (шість) таких Центрів, де на громадських засадах працюють фахові юристи та адвокати – члени МГО. Серед членів організації є також і молоді волонтери-юристи, які можуть бути залучені до роботи. Три Центри працюють в м. Києві (один з них при Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини), по одному  в мм. Севастополі, Коломиї Івано-Франківської області та Прилуках Черніговської області.

Виходячи з того, що Центр є структурним підрозділом МГО «Ми Українці», даний проект передбачатиме діяльність щодо:

 • створення та організації роботи Центрів на базі усіх існуючих та майбутніх відділень МГО (у т.ч. закордонних);
 • створення та організації роботи Ресурсного навчально-методичного центру, що координуватиме та контролюватиме роботу всіх Центрів, організовуватиме підготовку фахівців і забезпечуватиме їх відповідною літературою із власного бібліотечного фонду;    
 • надання матеріально-технічної підтримки роботи Центрів;
 • відбору і залучення фахівців та волонтерів до роботи в них;
 • надання юридичних послуг населенню у рамках безоплатної первинної правової допомоги у адміністративних, сімейних, цивільних, господарських справах;
 • проведення систематичної інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо його прав і правових механізмів їх захисту в т.ч. через звернення до Центрів;
 • налагодження взаємодії між Центрами та місцевими органами влади й місцевого самоврядування для спільного вирішення проблем населення України;
 • привернення уваги та зусиль громадських сил на місцевому та загальнодержавному рівні до роботи із усунення перешкод у отриманні населенням якісних і вчасних юридичних послуг;
 • вивчення та впровадження кращого зарубіжного досвіду надання юридичних послуг населенню.

Прогнозований вплив проекту: Наближення якісних і ефективних юридичних послуг з безоплатної первинної правової допомоги до потреб суспільства (особливо його найбільш вразливих верств), всебічна захищеність прав особи. Зміцнення правової системи та демократичності держави.

Думаю,що потрібно разом працювати над тим, щоб інтегрувати наявні ресурси для розвитку та успішного функціонування сталої мережі організацій, які мають об’єднуватись як заради інших партнерів, так і заради малозахищених верств населення, які потребують надання безоплатної правової допомоги, Багато людей сьогодні мають недостатньо інформації, де таку допомогу можна отримати. Важливо сприяти проведенню громадських інформаційних кампаній та збиратися разом для обговорення.

Отже, громадські організації є невід’ємною складовою будь-якого демократичного суспільства. Саме в їх діяльності втілюються дух і сутність громадянського суспільства. Від суспільно-політичної активності громадських організацій залежить розвиток громадянського суспільства. Позитивна динаміка збільшення кількості громадських організацій, розширення сфер та видів їх діяльності, спроможності до організаційного розвитку є, звичайно, важливими показниками в розвитку громадянського суспільства в Україні. Але про достатній рівень якості цих організацій говорити важко. Активність громадських організацій в нашій державі гальмується цілою низкою чинників. Громадяни поки що не сприймають громадські організації як дієвий інструмент захисту своїх прав, низько оцінюють їх ефективність (про що можна судити за рівнем довіри громадян до них та участю в їх діяльності) та недостатньо уявляють можливості їх реального застосування. На це значний вплив має недостатня інформованість про існуючі громадські організації, пасивність самих громадських організацій щодо інформування громадян та їх залучення до своєї діяльності. Відтак, необхідним постає питання забезпечення інформованості населення про діяльність організацій через ЗМІ, здійснення просвітницько-рекламної діяльності у зрозумілій та переконливій формі. Однією з важливих проблем організацій є їх фінансування. Важливим в цьому аспекті є врегулювання процедури надання державних грантів та особливості державних закупівель послуг громадських організацій; створення державного фонду розвитку громадянського суспільства, що на конкурсних засадах має здійснювати державну підтримку довгострокових програм і проектів організацій. Для більш ефективної діяльності громадських організацій також важливим є налагодження ефективного діалогу громадських організацій та влади. Необхідно сприяти розширенню та підвищенню якості роботи консультативно-дорадчих органів (громадських рад) при урядових органах, активізувати проведення громадсько-урядових консультацій на постійній основі. Зрештою, питання діяльності громадських організацій повинні бути чітко врегульовані на законодавчому рівні. Належна міцність та сталість громадських організацій залежатимуть від того, чи будуть спроможні вони отримати широку соціальну підтримку мас в якості членів, волонтерів та донорів. Вони повинні довести свою необхідність, а громадяни водночас усвідомити це.

Дивіться фотографії з конференції у нашій фотогалереї.

09.10.2013