Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Типове положення про Гуманітарно-правовий центр

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради старійшин
Міжнародної громадської організації
«Ми українці»
від 26.05.2012 № 5

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Гуманітарно-правовий центр
Міжнародної громадської організації «Ми українці»

 

І. Загальні положення

1.1. Гуманітарно-правовий центр Міжнародної громадської організації «Ми Українці» (надалі – Центр) є структурним підрозділом Міжнародної громадської організації «Ми Українці» (надалі – МГО).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Статутом МГО, наказами, розпорядженнями та іншими рішеннями МГО, рішеннями Ради старійшин МГО та З’їзду МГО, а також цим Положенням.

1.3. Основним завданням діяльності Центру є надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – правова допомога) всім верствам населення.

1.4. Правова допомога, визначена пунктом 1.3 цього Положення, надається Центром фізичним та юридичним особам безкоштовно, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та захисту, відновлення у випадках їх порушення, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

1.5. Безоплатна правова допомога передбачає такі види правових послуг:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 • складення проектів заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

1.6. Працівники Центру надають правові послуги, визначені пунктом 1.5 цього Положення в порядку, встановленому Центром.

1.7  Порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на благодійних засадах, фізичним та юридичним особам, які займаються діяльністю самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, регулюється відповідним законодавством і статутами цих організацій.

ІІ. Питання діяльності Центру

2.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. Забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги.

2.1.2. Проводить роботу з аналізу і узагальнення результатів роботи Центру.

2.1.3. Аналізує стан діяльності Центру та подає відповідні пропозиції з цього питання керівництву МГО.

2.1.4. Вивчає вітчизняну та міжнародну юридичну практику.

2.1.5. Розробляє пропозиції стосовно покращення діяльності Центру.

2.1.6. Складає графіки роботи Центру.

2.1.7. Забезпечує прийом, реєстрацію, облік, зберігання, підборку, відправлення звернень та інших документів Центру.

2.1.8. Виконує інші функції відповідно до завдань, передбачених Статутом МГО та дорученнями керівництва МГО. 

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань має право:

2.2.1. Одержувати у встановленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань.

2.2.2. Залучати працівників інших структурних підрозділів МГО для підготовки або розробки і здійснення заходів, які проводяться Центром відповідно до покладених на нього завдань.

2.2.3. Вносити Раді старійшин МГО пропозиції стосовно покращення діяльності МГО та Центру.

2.2.4. На умовах співпраці залучати працівників юридичних компаній, адвокатів до розгляду відповідних звернень осіб, які звернулися до Центру за отриманням правової допомоги.

2.3. Центр очолює директор Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Ради Старійшин за погодженням з Радою старійшин МГО у встановленому законодавством порядку, має вищу юридичну освіту.

2.4. Працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади директором Центру у встановленому законодавством порядку і мають відповідати кваліфікаційним вимогам.

2.5. Директор та інші працівники Центру виконують обов’язки відповідно до затверджених посадових інструкцій.

2.6. Робота Центру проводиться відповідно до планів роботи МГО та Центру.

2.7. Директор Центру:

2.7.1. Забезпечує діяльність Центру.

2.7.2. Організовує та контролює роботу Центру, забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання наказів, розпоряджень та інших рішень Загальних зборів Учасників МГО та керівництва МГО.

2.7.3. Забезпечує дотримання вимог виконавської дисципліни працівниками Центру.

2.7.4. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх повноважень.

2.7.5. Розподіляє обов’язки між працівниками Центру, визначає ступінь їх відповідальності, а також забезпечує дотримання працівниками Центру порядку і регламенту роботи МГО та Центру.

2.7.6. Подає Раді старійшин МГО пропозиції щодо покращення діяльності МГО та Центру.

2.7.7. Представляє в установленому порядку працівників Центру для  заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.7.8. Планує роботу Центру, проводить наради з питань діяльності Центру.

2.7.9. Здійснює інші функції відповідно до доручень Ради старійшин МГО.

ІІІ. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб

3.1. Для належної роботи Центру керівництво МГО виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

3.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.

3.3. Графік прийому Центром осіб, які потребують безоплатної правової допомоги (додаток 1) вивішуються в приміщенні, у якому розміщений Центр, у місцях, зручних для вільного огляду.

3.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Центру, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2), а за наявності відповідного технічного обладнання - комп'ютерної реєстрації.

3.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Центру.

3.6. Несвоєчасний початок прийому осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

3.7. Для забезпечення ефективної роботи Центру керівник МГО за поданням Центру залучає працівників МГО, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

3.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання додаткових видів правових послуг, аніж визначені пунктом 1.5 цього Положення, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй її подальші дії.

IV. Порядок розгляду звернень осіб

4.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 цього Положення, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Центру.

4.2. Центр у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.5 цього Положення, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

4.3. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення.

4.4. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Центру, Центр протягом п'яти календарних днів повинен повідомити про це особу, яка подала звернення.

4.5. Для реалізації своїх завдань працівники Центру мають право:

 • одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Центр, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
 • користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у Центрі;
 • на заохочення керівником Центру за сумлінне виконання своїх обов'язків;
 • керівник МГО за поданням директора Центру може залучати спеціалістів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.6. Працівники Центру зобов'язані:

 • здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених МГО, згідно із затвердженим графіком роботи;
 • дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень;
 • вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Центру по правову допомогу;
 • не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
 • приймати осіб, які звернулися до Центру, та розглядати порушені ними питання;
 • консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
 • дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
 • не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

4.7. Працівники Центру згідно із законодавством відповідальні:

 • за якість та повноту наданої правової допомоги;
 • за схоронність документів, які стосуються діяльності Центру.