Міжнародне гуманітарне об'єднання«Ми українці»
Єднаймося, українці!

Меморандум про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та МГО «Ми Українці»

Урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та МГО «Ми Українці» відбулося 18 грудня 2012 року об 11.00 у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль сторін, спрямованих на покращення загальної ситуації з дотримання прав людини і основоположних свобод.

Одним із напрямків співпраці сторін є сприяння попередженню та поновленню порушених прав і свобод людини, зокрема, шляхом надання Гуманітарно-правовим центром Міжнародної громадської організації «Ми Українці» у приміщенні Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини безоплатної первинної правової допомоги всім хто звернеться за такою допомогою.

Первинна правова допомога надається зазначеним Центром безкоштовно, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та захисту, відновлення у випадках їх порушення, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В Гуманітарно-правовим центром МГО «Ми Українці» правова допомога буде надаватися юристами та адвокатами «Правозахисної консалтингової групи» і Юридичної компанії «Адвокат».

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та
Міжнародною громадською організацією «Ми Українці»
м.Київ 18 грудня 2012 р.

1. Сторони

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) в особі Валерії Володимирівни Лутковської, яка діє на підставі статей 55, 101 Конституції України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»,

та Міжнародна громадська організація «Ми Українці» (далі – МГО), яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого Наказом Міністерства юстиції України 24 квітня 2007 р. № 202/5, та є неприбутковою організацією, в особі Голови Лідії Миколаївни Горбунової , уклали цей Меморандум про таке:

2. Мета і предмет Меморандуму

2.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на покращення загальної ситуації з дотримання прав людини і основоположних свобод.

2.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів та проектів.

3. Напрями співпраці

3.1. Задля досягнення мети даного Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю у таких напрямах:

3.1.1. Організація та проведення спільних заходів: зустрічей, семінарів, конференцій, просвітницьких кампаній тощо.

3.1.2. Сприяння попередженню та поновленню порушених прав і свобод людини, зокрема шляхом надання Гуманітарно-правовим центром МГО у приміщенні Секретаріату Уповноваженого безоплатної первинної правової допомоги всім верствам населення.

3.1.3. Сприяння зміцненню зв’язку Уповноваженого з інститутами громадянського суспільства.

3.1.4. Сприяння налагодженню правоосвітньої діяльності.

3.1.5. Інші узгоджені напрями співробітництва.

4. Організація співпраці

4.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони у межах наявних ресурсів:

4.1.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій з метою підготовки пропозицій з реалізації завдання, визначеного напрямом співпраці згідно з Меморандумом.

4.1.2. У разі необхідності проводять відповідні зустрічі для обговорення питань, пов’язаних з реалізацією цього Меморандуму.

4.1.3. Розробляють і виконують спільні проекти, беруть участь у реалізації всеукраїнських і міжнародних ініціатив з питань, що відповідають меті Меморандуму.

4.1.4. Представники МГО:

  • сприяють постійному розвитку і поглибленню співпраці Уповноваженого з неурядовими організаціями на засадах відкритої та прозорої інформаційної політики, взаємної поваги і терпимості;
  • забезпечують надання Гуманітарно-правовим центром МГО безоплатної первинної правової допомоги всім верствам населення, в тому числі малозабезпеченим;
  • здійснюють особистий прийом осіб з питань їх порушених прав та свобод, надають їм первинну консультацію;
  • вивчають та узагальнюють інформацію про виявлені ними порушення прав і свобод людини за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства;
  • здійснюють інформування Уповноваженого про стан дотримання прав людини та виявлені їх порушення в установленому порядку.

4.1.5. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

5. Зобов’язання Сторін

5.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході реалізації Меморандуму.

5.2. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну чи іншу шкоду іншій Стороні.

5.3. Будь-яка із Сторін використовує емблему чи логотип іншої Сторони або будь-яку абревіатуру, пов’язану з діяльністю цієї Сторони, лише за її попередньої згоди.

6. Термін дії Меморандуму

6.1. Меморандум набуває чинності з дня його підписання.

6.2. Меморандум укладається терміном на один рік.

6.3. Сторони можуть припинити дію ціього Меморандум у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць.

6.4. У разі припинення дії цього Меморандум заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

7. Різне

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають невід’ємною частиною цього Меморандуму.

7.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться на дружній основі шляхом консультацій і переговорів.

7.3. Вчинено у Києві 18 грудня 2012 р. у двох примірниках українською мовою (по одному примірнику кожній зі Сторін). Обидва тексти є автентичними.

Уповноважений Верховної Ради України Голова Міжнародної громадської
з прав людини організації «Ми Українці»

Валерія Лутковська, Лідія Горбунова